personality

شخصیت دارای دو جنبه متمایز است: 1- صفات ظاهری یا شخصیت برونی 2- صفات باطنی یا شخصیت درونی. صفات ظاهری شخصیت خواه بدنی و خواه روانی به گونه ای محسوس نمایان است اما صفات باطنی یا درونی آشکار نمی باشند. برای پی بردن به وجود آنها آزمونهای خاص شخصیت را به کار می برند.
بسیاری از روان شناسان به تحلیل عوامل و تعیین اجزاء تشکیل دهنده شخصیت پرداخته اند و عقیده دارند که شخصیت دارای جنبه های گوناگونی است و باید از نظر بدنی، تراوش غده ها، استعدادهای ذاتی، دریافتهای محیطی، هیجان پذیری و برانگیختگی، رشد عاطفی یا هیجانی، رشد اجتماعی، فکری، اخلاقی و دینی و
جنبه های آشکار و نهان دیگر مورد بررسی قرار گیرد. به این جهت شخصیت را ترکیبی از این اجزاء می دانند که به طور پایدار و به صورت واحد یا یک الگوی کلی عمل می کند. کسی که همواره خنده رو است ولی گاهی ترشرو می شود خنده رویی صفت شخصیت او است نه ترشرویی.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشدر