images

پسیکوز یا روان پریشی از شدیدترین نوع بیماری روانی به شار می آید. مردم آن را دیوانگی یا جنون می نامند. عدم تعادل این بیماران روانی به حدی است که نمی توانند به طور آزاد در جامعه و میان مردم رها شوند. لازم  است آنان را زیر نظر و توجه پزشکان و درمانگران ورزیده در آسایشگاهها یا بیمارستانهای روانی نگهداری و درمان کنند. چنانکه قبلا بیان شد این اشخاص به طور کامل رابطه خود را با واقعیت قطع می کنند و غالبا دچار توهم یا ادراک غلط می باشند. داوری و نتیجه گیری آنها همواره نادرست است. از خوردن غذا و دارو به علت توهمی که از مسموم بودن آنها دارند خودداری می کنند یا اظهار می دارند که دیروز با دوست مرحوم خود وعده ملاقات داشته اند.
در واقع می توان گفت آن دسته از بیماران روانی که گرفتار خیال باطل و توهم می باشند با واقعیت قطع رابطه نموده در شمار پسیکوتیکها یا روان پریشها می باشند. علت بیماری این گروه از بیماران ممکن است عضوی یا کارکردی باشد. وقتی به مغز آنان صدمه ای برسد پسیکوز عضوی یا ارگانیک به وجود می آید. چنانکه میخواری و باده گساریهای ممتد سبب فاسد شدن سلولهای مغزی می شود و در نتیجه پسیکوز عضوی ایجاد می گردد. اما پسیکوزهای کارکردی محصول عادات و عقاید است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد