illness

اسکیزوفرنی معمول ترین نوع پسیکوز کارکردی است و بیش از همه در اندیشه شخص اختلال به وجود می آورد. زیرا عقاید و افکار عجیب و غریب در او ایجاد می کند. علت اینکه اسکیزوفرنی را کارکردی دانسته اند آن است که در همه افراد وضع یکسانی ندارد و دیگر آنکه ناسازگاریهایی است که در نتیجه وضع روانی بیمار نسبت به جهان و مردم پدید آمده اند. اسکیزوفرنی غالبا پس از بلوغ در جوانها آغاز می شود در بیمار اختلالهای عاطفی، هوشی، رفتاری و نیز اختلال اساسی در ارتباط با واقعیتها و ایجاد مفاهیم به وجود می آید. این بیماری از 15 تا 35 سالگی میان جوانان شیوع فراوان دارد اما قبل از 15 سالگی و بعد از 45 سالگی بسیار اندک است. به این جهت اسکیزوفرنی را جنون جوانی خوانده اند. انواع اسکیزوفرنی به قرار زیر است:

اسکیزوفرنی ساده
این بیماری پس از بلوغ به تدریج و به طور پنهانی آغاز می شود. بیمار زندگی خود را محدود می کند واز خانه بیرون نمی رود در گوشه ای می نشیند و مات و مبهوت به سویی نگاه می کند، نارسایی فکری، عاطفی و ادراکی در هر زمینه ای در او مشاهده می شود سربار خانه و خانواده است، اگر سرپرستی نداشته باشد که از او مواظبت نماید سرگردان می شود و ممکن است به فساد و گمراهی کشانده شود یا آلت دست دزدان و جنایتکاران گردد.
اسکیزوفرنی پارانوید
از ویژگیهای مهم پارانوید توهم، خود بزرگ بینی و سوء ظن شدید است: بیمار شکستها و ناکامیهای خود را به گردن دیگران می اندازد. بنابراین به آنان سوء ظن دارد و تصور می کند همه در کار او توطئه می کنند و می خواهند او را از بین ببرند. به این جهت از خوردن، آشامیدن، حرف زدن خودداری می کند و هر چه از او بخواهند خلاف آن را انجام می دهد. این بیمار بیش از حد جاه طلب است و خود را شخص بسیار مهمی می پندارد. فردی کینه توز و انتقام جو است و برای از بین بردن دشمنان خیالی خود از رویب دقت و هوشمندی نقشه می کشد. در رسیدن به هدفهایش خونسرد، آرام و حسابگر است. از دشمنان نمی هراسد، آنان را تحقیر
می کند به پیروزی خود اطمینان دارد و خود را حلال همه مشکلات می داند.
اسکیزوفرنی هبفرنیک
نشانه ویژه این بیماری رفتار و کردار بیجا و نامعقول است. بیمار به گونه ای لجام گسیخته و بی مورد می خندد و ادا و اطوار نامناسب در می آورد، قیافه اش با گفتارش هماهنگی ندارد، سخنش را دشوار ادا می کند و اغلب دچار وقفه می گردد. ساعتها خود را به مشاهده یک چیز مشغول می کند یا به چیزی و به نقطه ای نظر می دوزد. دارای حالت هذیان و توهم است و مدتها به رویاهای عمیق فرو می رود. یکی دیگر از ویژگیهای بیمار مبتلا به هبفرنی بازگشت به رفتار کودکانه است که گاهی مانند یک نوزاد رفتار می کند.
اسکیزوفرنی کاتاتونیک
از ویژگیهای نمایان این بیماری دگرگونیهای شدید در رفتار هیجانی فرد می باشد. بیمار گاهی مات و افسرده و زمانی برانگیخته و فعال است. گاهی ساعتها و روزها به یک وضع ثابت در گوشه ای از اتاق می نشیند و گاهی نیز دچار خشم شدید می گردد. منفی گرایی یکی از نشانه های بارز بیمار کاتاتونیک است بدین معنی که هر دستوری به او بدهند عکس آن را انجام می دهد. حتی وقتی گرسنه است و بخواهند به او غذا بدهند از خوردن آن خودداری می کند و ناچار با نی یا لوله باید به او غذا بخورانند. در بعضی موارد هم برعکس بسیار فرمانبر و تلقین پذیر است. برای مثال به هر وضعی که او را در آورند مدتها به همان وضع باقی می ماند. این حالت را انعطاف مومی شکل می نامند. این بیماران شدیدترین نمونه درون گرایی می باشند. زیرا مدتها در خود فرو
می روند و با محیط قطع رابطه می کنند.

درمان اسکیزوفرنی
چون پدیده انتقال یا ارتباط با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دشوار است از راه روان کاوی نمی توان به گونه ای موثر به درمان آنان پرداخت. روان پزشکان تا چندی پیش برای درمان بیماران خود از انسولین و شوک الکتریکی استفاده می کردند اما امروز داروهای شیمیایی مانند نورولپتیکها و مشتقات آنها را به کار می برند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد