social

اعضاء طبقات اجتماعی به صورتهای زیر با هم تفاوت دارند:
1- مقدار و نوع روزنامه ها، کتابها و مجله هایی که می خوانند و توجهی که به نوع برنامه های رادیو و تلویزیون نشان می دهند همه از عواملی هستند که اختلاف دید و جهان بینی به وجود می آورند.
2- مشارکت در فعالیتهای مذهبی، مسلکی و اعتقادی.
3- نگرشهای سیاسی و اقتصادی.
4- نوع تربیت کودک (چنانکه طبقه پایین کمتر از کودک مراقبت می نماید و بیشتر تنبیه می کند).
5- انتخاب همسر از طبقه خود یا نزدیک به آن.
6- نظرشان نسبت به رفتار درست و شایسته.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد