سال هاست كه محصولات گياهي دارويي را در درمان بيماري ها مورد استفاده قرار مي دهيم اما اثرگذاري آن ها كم بوده و كمتر از سه درصد بازار دارويي كشور را اين داروها تشكيل مي دهند.
دكتر لنكراني وزير بهداشت و درمان آموزش پزشكي در سال 86 در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: داروهاي گياهي در كشور مورد استفاده قرار گرفته و مقدار زيادي از آنها نيز در عطاري ها عرضه مي شود كه در فرمول رسمي دارويي كشور نيست اما كمتر از سه درصد بازار رسمي دارويي كشور را اين داروها تشكيل مي دهند.
وي گفت: اوج احياي طب سنتي در كشور تاسيس بيمارستان هاي طب سنتي خواهد بود ولي سازمان دهي مورد نظر مبحثي است كه مورد اختلاف نظر است و ترجيح مي دهيم كه اين كار را زماني انجام دهيم كه اطلاعات مناسب تر و نيروي انساني كافي را تربيت كرده باشيم، سپس وارد اين وادي مي شويم.
لنكراني هدف از احياي اين طب در كشور را بيشتر بازخواني تجربيات دوره گذشته و به روز كردن آنها، كشف فلسفه و نگاه فلسفي به اين موضوع و در كنار آن ترويج راه هاي درمان طب سنتي در ميان اطباء با زبان روز دانست.