enheraf

تصور اکثر افراد از “انحراف تیغۀ بینی” کج بودن ظاهر بینی است حال آنکه از نظر پزشکی انحراف تیغه بینی به کج بودن تیغۀ داخلی بینی اطلاق میشود. تيغهٌ بيني که به آن سپتوم بینی هم گفته میشود صفحۀ عمودی نازکی است كه فضاي داخلی بيني را به دو حفرۀ مجزاي راست و چپ تقسيم مي كند.

-1 از انجام کارهاي سنگین به مدت ده روز بپرهیزید.
-2 پساز عمل هر زمان خواستید می توانید استحمام کنید، ولی در هفته اول زیاد در حمام نباشید و بیشاز حد از آب گرم استفاده نکنید.
-3 رژیم غذایی شما محدودیتی ندارد، ولی تا یکهفته از غذاهاي نرم استفاده کنید.
-4 در هفته اول پساز عمل جراحی سعی کنید در مجاورت افراد سرماخورده قرار نگیرید.
-5 به مدتیکهفته از فین کردن شدید خودداري کنید.
-6 از مصرف داروهایی که موجب خونریزي می شود به مدت یک هفته بپرهیزید و با پزشک خود در مورد مصرف این داروها مشورت نمائید. ( آسپرین، دیکلوفناك سدیم، ایبوپروفن،
ایندومتاسین و تولمتین )
2 روز اول پساز عمل جراحیاستراحتنسبی داشته باشید و هنگام استراحت، سر مختصري بالاتر از تنه قرار گیرد . – -7 در 3
-8 ممکن استدر 48 ساعتاول با وجود تامپون داخل بینی مختصري اشکریزشداشته باشید که طبیعی است.
-9 ممکن است تا چند روز پساز عمل مختصري ترشحات خونابه اي از بینی داشته باشید که طبیعی است.
-10 براي جلوگیري از خشکی لبها از کرمهاي مرطوب کننده و براي جلوگیري از خشکی حلق از هواي تنفسی گرم و مرطوب ( بخور) استفاده کنید.
-11 در صورت خونریزي از بینی، ابتدا با فین کردن آرام لخته هاي داخل بینی را خارج کرده، سپسبه آرامی دراز کشیده و قطره فنیل افرین در هر سوراخ بینی ( 10 قطره ) بچکانید. اگر
خونریزي ادامه داشت با سرم نمکی بشوئید و با پزشکتماسبگیرید.
-12 بخیه هاي داخل بینی قابل جذب هستند و نیازي به برداشتن ندارند. 13 – داروهاي تجویز شده را به دقتمورد استفاده قرار دهید.
-14 ممکن استمختصر درد و ناراحتی درحلق داشته باشید. 15 – یکهفته پساز ترخیصجهت ویزیتبه درمانگاه گوشو حلق و بینی مراجعه نمائید.