parde goosh

پارگی‌ پرده گوش عبارت‌ است‌ از پاره‌ شدن‌ پرده‌ نازک‌ گوش‌ که‌ قسمت‌های‌ داخلی‌تر گوش‌ را از گوش‌ خارجی‌ جدا می‌کند. پاره‌ شدن‌ پرده‌ گوش‌ به‌ دنبال‌ وارد کردن‌ یک‌ شی‌ء مثل‌ گوش‌ پاک‌کن‌ یا گیره‌ کاغذ برای‌ تمیز کردن‌ یا رفع‌ خارش‌ گوش‌ ایجاد می شود.  جراحی ترمیم پارگی پرده تمپان یا میرنگوپلاستی نامیده می شود.

-1 رژیم غذایی شما محدودیتی ندارد، اما در صورت داشتن درد هنگام جویدن غذا، سعی کنید بیشتر از مایعات و غذاهاي نرم استفاده کنید.
-2 به مدت یکماه از تماسبا افراد سرماخورده بپرهیزید و خود را نیز در معرضهواي سرد قرار ندهید.
-3 هنگام عطسه کردن بینی خود را نبندید ، با دهان باز عطسه وسرفه کنید.
-4 به مدت یکماه از فین کردن شدید بپرهیزید.
-5 به مدت یکماه از مسافرت با هواپیما و استفاده از آسانسورهاي سریع السیر خودداري کنید.
6 هفته پساز عمل جراحی مختصري ترشح خونابه اي از گوشداشته باشید. – -6 ممکن است 4
4 هفته پساز عمل جراحی صداهاي خاصی را در گوشخود بشنوید. – -7 ممکن است 6
-8 در صورتی که لاله گوششما پساز برداشتن بخیه ها متورم و دردناكشده است، حتماً به پزشکمراجعه نمائید.
-9 یکروز پساز برداشتن بخیه ها می توانید استحمام کنید؛ اما با پنبه آغشته به وازلین استریل یا پماد تتراسایکلین پوستی، مانع ورود آب به داخل مجراي گوششوید. استحمام در طول
هفته اول از گردن به پائین مجاز است.
-10 داروهاي خود را به دقتمصرف نموده و از مصرف داروهایی که سبب اختلال انعقادي می شوند به مدت یکهفته خودداري نمائید.
-11 هنگام تغییر وضعیت، حرکات خود را کاملاً آهسته انجام دهید.
-12 در صورت پیدایشتهوع، پزشکرا مطلع کنید.
-13 در هنگام سرگیجه، دراز بکشید و چشمان خود را ببندید.
-14 در هنگام راه رفتن از نگاه کردن به پائین خودداري کنید. یکهفته پساز ترخیصجهت ویزیتبه درمانگاه گوشو حلق و بینی مراجعه نمائید.