زناني كه براي كچلي و كم مويي هاي موضعي از داروي ماينوكسيديل استفاده مي كنند موهاي بيشتر و قطورتري پيدا مي كنند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، نتيجه يك تحقيق آلماني حاكي از آن است كه زناني كه براي درمان كم مويي از داروي موضعي ماينوكسيديل استفاده مي كردند موهاي بيشتر و قطورتري پيدا كردند.
بنابراين گزارش، محققان در اين تحقيق 52 زن به مدت 12 ماه ماينوكسيديل و 51 زن شش ماه اول آلفاتراديول و شش ماه بعد ماينوكسيديل دريافت كردند.
اين گزارش مي افزايد، بعد از گذشت شش ماه اولين ارزيابي ها و بررسي تصاوير مناطق كم مو نشان داد كه در گروهي كه از ماينوكسيديل استفاده مي كردند ضخامت موها تا 8/1 ميليمتر بيشتر شد و تعداد موها نيز تا 2/15 مو در هر سانتي متر مربع افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، در گروهي كه داراي آلفاتراديول استفاده مي كردند در شش ماه اول تنها ريزش موها متوقف شد اما ضخامت و تعداد موهاي رويش يافته افزايش نيافت اما در شش ماه بعد كه آنها نيز از ماينوكسيديل استفاده كردند همين نتيجه را گرفتند.
به گفته محققان هر دو دارو تاثير گذاري خوبي را بر درمان كچلي موضعي در زنان از خود نشان داد.