1582

در این بخش درباره تمرین کردن  سرشانه نشر از جلو هالتر مطالبی را آموزش میدهیم. این تمرین کدام عضله ها را درگیر میکند و همچنین دیدگاه آناتومیکی آن چگونه است و ازنظر آسیب شناسی مو ارد را متذکر می شویم

نحوه انجام حرکت :

دستتان را بازتر از عرض شانه بگیرید ، هالتر را در امتداد بازوها و در جلوی ران پاها قرار دهید . هالتر را به سمت جلو تا سطح چشمان خود بالا بیاورید آرنج خود را صاف نگه دارید . هالتر را دوباره به سمت ران خود برگردانید .

عضله های درگیر :

اصلی : دلتوئید قدامی
کمکی : دلتوئید جانبی ، ذوزنقه و قسمت بالایی سینه ای بزرگ .

نگاه آناتومیکی :

فاصله دست ها : فاصله کم بین دست ها ، بر دلتوئید قدامی فشار وارد کرده و در حالی که با بازتر گرفتن دست ها نیاز است ، دلتوئید جانبی وارد عمل می شود .

تمرین های مشابه :

سرشانه نشر از جلو با یک دمبل : دمبل را با هر دو دست بگیرید ، انگشت ها را دور قفل کنید . حالت عادی ( انگشتان شست به سمت جلو ) و فاصله کم دست ها دلتوئید قدامی را هدف قرار داده و دخالت دلتوئید جانبی را به حداقل می رساند .

نگاه آسیب شناسی :

در انجام این حرکت باید به نکاتی توجه کنید مانند : در حین انجام حرکت کمر را کاملاً ثابت نگهدارید ، تا از آسیب های ناحیه کمر در امان باشید . به دلیل اینکه کتف یک مفصل کامل نیست حتماً قبل از انجام حرکت سرشانه احتمالی جلوگیری شود . در صورت درد در مفصل شانه تمرین را انجام ندهید و به متخصص شانه مراجعه کنید . در انجام حرکت دست ها را به سمت بالا پرتاب نکنید چون هم می تواند باعث آسیب شود و هم فشار حرکت را از روی عضله دلتوئید بر می دارد . انجام این تمرین با هالترهای EZ فشار بیشتری به قسمت جلوی سرشانه می آورد به همین دلیل قسمت قدامی سرشانه را خوب گرم کنید .

منبع-http://www.bodyfull.ir