عضوهيات علمي دانشگاه‌ علوم پزشكي جندي ‌شاپور اهواز با تاكيد برخودداري از مصرف خودسرانه آنتي‌بيوتيك‌ها، خاطرنشان كرد: مصرف بي‌حد و اندازه‌ و نابه‌جاي اين داروها، عوارض غير قابل جبراني را براي فرد ( نظير ناراحتي‌هاي گوارشي و مقاومت نسبت به آن) و جامعه به همراه داشته و هر چه مصرف آن بيشتر باشد، مقاومت دارويي نيز بيشتر مي‌شود.
دكتر مسعود كرمي داروساز وعضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز، در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: ساختار ميكروارگانيسمها (ويروس، باكتريها) به گونه‌اي است كه در مقابل آنتي‌بيوتيك‌ها جهش ژنتيكي ايجاد مي‌كنند و اين امر منجر به مقاوم‌ شدن، نسبت به آنتي‌بيوتيك‌ها مي‌شود.

وي افزود: با مقاوم شدن فرد نسبت به يك آنتي‌بيوتيك، بدن فرد در مقابله با عوامل بيماريزا به وسيله آنتي‌بيوتيك‌ قديمي پاسخ‌گو نخواهد بود و نيازمند تجويز آنتي‌بيوتيك جديد است.

كرمي خاطرنشان كرد: در اين صورت، لازم است آنتي‌بيوتيك جديدتري توليد شود كه مطمئنا بيمار براي تهيه آنتي‌بيوتيك جديدتر، هزينه بيشتري را صرف مي‌كند در نهايت هم بيمار و هم جامعه متقبل صرف هزينه بيشتري براي توليد و مصرف آنتي‌بيوتيكها مي‌شود.