eyee

از چند سال قبل با توجه به اثبات بی ضرر بودن نسبی تزریقات داخل چشمی این روش به عنوان یک روش مناسب جهت رسانیدن داروها به شبکیه در نظر گرفته می شود. در این روش دارو تحت شرایط استریل (در کلینیک یا اتاق عمل با توجه به شرایط مکانی) و بعد از ریختن قطره های بی حس کننده در داخل چشم تزریق می شود.
داروهای داخل چشمی مورد استفاده در رتینوپاتی دیابتی در حال حاضر از دو دسته عمده هستند:
الف) کورتیکواستروئیدها
ب) داروهای مهار کننده VEGF

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد