56cac94557a19

با چه روش ها  و ترفندهایی می توانیم مانع لجبازی فرزندمان شویم این عارضه ر با چه توصیه های روانشناسی می توان برطرف کرد و از چه کارهایی می توان در این زمینه بهره برد متخصصین در این زمینه چه می گویند

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی  در پاسخ به این سؤال که «چگونه با لجبازی کودکان باید برخورد کرد» گفت: «پدرومادرها نباید با کلماتی تحکم آمیز مثل «نکن»، «بشین»، «مگه نگفتم دست نزن»، «باز که تو آن کار را تکرار کردی»، باعث شوند کودکشان لج بازی کند. کاملاً برعکس باید از جملات مثبت استفاده کنند و پیشنهاد و جایگزینی به کودک بدهند.»

فاطمه اولیایی نکته مهم دیگر در کنترل رفتارهای کودک را در هنر خنداندن کودکان دانست و ادامه داد: «وقتی کودک در فاز منفی است و لج می‌کند باید بتوانید او را بخندانید. خنداندن کودک در این شرایط واقعاً معجزه می‌کند. بعضی کودکان را با قلقلک و بعضی دیگر را با ادا درآوردن یا با تقلید صدا می‌توان خنداند».

سید فاطمه اولیایی در انتهای صحبت‌های خود تاکید کرد: «باید برای کودکان الگوی خوبی باشیم و با هم لج‌بازی و جروبحث نکنیم و محیط خانه را محیطی مثبت درست کنیم. زیرا کودک خواه نا خواه تمام رفتارهای شما را در طول روز ضبط می‌کند و آنها را تکرار می‌کند. او چیزی را که می‌بیند تکرار می‌کند و نه آنچه را که شما می‌گویید».