توليد هر دارويي از سوي هر كمپاني اعم از داخلي و خارجي نيامند تاييد مجامع علمي بين المللي است.

دكتر ايزديار رئيس انجمن تالاسمي ايران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: توليد هر نوع دارويي نيازمند تاييد مجامع علمي بين المللي بوده واثبات بدون عوارض بودن يك دارو از مهمترين مقوله هاي مورد بحث است.
وي افزود: من به عنوان يك پزشك و حامي بيماران تالاسمي طرفدار داروي خوب و مطمئن و تاييد شده مجامع علمي و بين المللي هستم وهيچ اهميتي نداردكه اين دارو توليد داخل و يا خارج باشد، بلكه دارو بايد از نظر خلوص و بي عارضه بودن براي بيمار ثابت شده باشد.