بهتر است آنتي بيوتيك باقيمانده بعد از طي دوره درمان در داروخانه نگهداشته نشود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، متخصصان صليب سبز آلمان همچنين تاكيد كردند آنتي بيوتيك ها نبايد از طريق فاضلاب و يا زباله هاي خانگي دفع شوند زيرا بدين ترتيب مي تواند وارد منابع آبي شود.
بنابراين گزارش، به گفته اين متخصصان به هيچ وجه نبايد داروهاي نابود كننده باكتري ها در داروخانه هاي خانگي نگهداري شوند وبهتر است يك بار بيشتر مورد استفاده قرار نگيرند.
اين گزارش مي افزايد، مصرف نكردن آنتي بيوتيك ها بر طبق مدت زمان و دستور پزشك مي تواند باعث مقاوم شدن عامل بيماري نسبت به آن ها شود.
بر اساس اين گزارش، مصرف بي رويه و بدون برنامه و ناصحيح آنتي بيوتيك ها باعث افزايش تعداد باكتري هاي مقاوم نسبت به آن ها شده كه اين امر مي تواند پيامدهاي خطرناكي در آينده به دنبال داشته باشد.