مطالعات نشان مي دهد: قرص ميگرن مي تواند به افراد معتاد به الكل كمك كند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري شين هوا، محققان دريافتند: قرص ميگرن كه در درمان بيماري هاي ديگر استفاده مي شود، در درمان افراد معتاد به الكل نيز مفيد است.
بر اسا اين گزارش، محققان به بررسي 371 فرد معتاد به الكل در سنين 65-18 سال در 17 شهر در آمريكا به مدت 14 هفته پرداختند كه نيمي از اين افراد از اين قرص استفاده كرده و نيم ديگر داروي مصنوعي (بدلي) آن را دريافت كردند.
اين گزارش مي افزايد: 27 نفر از 183 نفر يا 15 درصد افرادي كه قرص ميگرن دريافت كردند به مدت 7 هفته يا بيشتر مصرف الكل را ترك كردند.