PJ-AZ760_MEDDIE_G_20110307200319

 چرا برخی افراد رژیم مدیترانه ای را انتخاب می کنند علت انتخاب این رژیم چیست می خواهیم آن را به افراد سالمند پیشنهاد دهیم و آن ها را دعوت به پیروی از این رژیم کنیم

رئیس پژوهشکده علوم شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: کسانی که از رژیم مدیترانه ای استفاده می کنند، در سنین سالمندی از حافظه بهتری برخوردار خواهند بود.

علیرضا مرادی در برنامه”صبح و گفت و گو” رادیو گفت و گو، با اشاره به هفته جهانی مغز اظهار کرد: «این رخداد بسیار مفید و مؤثر است و افراد بر اساس سطح اطلاعات و درگیری خود بصورت متنوع با مسئله کارکردهای مغز و بهداشت آن برخورد نمایند.»

وی گفت: «عموم جامعه نیاز دارند از دو سطح این مسئله آگاهی داشته باشند؛ یک سطح به کارکردهای مغز باز می گردد که به ارتقای سطح اطلاعات مردم کمک می کند.»

مرادی ادامه داد: «پیرامون مسئله حافظه، اطلاعات روزمره فراوانی از سوی دانشمندان ارائه می شود. امروزه انواعی از حافظه داریم که هر یک شرایط و کارکرد خاص خود را وی افزود: «آگاهی از این اطلاعات کمک می کند تا بدانیم چه قابلیت هایی داریم و چگونه مرادی بیان داشت: «مغز همه چیز را شکل می دهد.

مسئله هویت، ناشی از حافظه تاریخی انسان است که به حافظه اجتماعی پیوند می خورد و طرح و برنامه، و همچنین اهداف آینده این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: «بهداشت مغز نیز مسئله دوم است تا بدانیم چگونه باید از این عنصر حیاتی استفاده و آن را حفظ کنیم.»

مرادی افزود: «در حوزه حافظه، نوع تغذیه بسیار مهم است و کسانی که از رژیم مدیترانه ای استفاده می کنند، در سنین سالمندی از حافظه بهتری برخوردار خواهند بود.»

تقویت حافظه سالمندان با رژیم مدیترانه ای!