559630_2fai43oM

سیستم عصبی خودکار  بخشی از سیستم عصبی است که  اعمال غیر ارادی مانند ضربان قلب و یا باریک شدن رگهای خونی را کنترل می کند. اختلال در این سیستم، می تواند مشکلات جدی ایجاد کند، از جمله:مشکلات فشار خون,  مشکلات قلبی,مشکل  تنفسی و بلع,   اختلال نعوظ در مردان
دستگاه حرکتی  همانند دستگاه حسی،شامل یک شبکه پیچیده ای از ساختارها و راهها)در تمام سطوح سیستم عصبی است.عمل حرکتی ناشی از ارتباط پویا و پیچیده میان عضلات و بخش های عصبی است.قسمت های مختلفی از مغز،راههای حرکتی فوق نخاعی و نورون های حرکتی نخاعی جزو دستگاه حرکتی محسوب می شوند.هرگونه ضایعه در هر کدام از این بخش ها باعث اختلال حرکتی می گردد، که شدت آن به ناحیه آسیب و میزان آن بستگی دارد.البته بخش های حسی دستگاه عصبی نیز در عمل حرکتی مشارکت می کنند،اگرچه جزو سیستم حرکتی محسوب نمی شوند.کنترل حرکتی نتیجه عمل هماهنگ و دوطرفه بخش های حسی و حرکتی دستگاه عصبی است.

 

فهرست مندرجات

۱ اجزای سیستم حرکتی
۲ راه مشترک نهایی و دستگاه حرکتی

اجزای سیستم حرکتی

مهمترین قسمت های عصبی دستگاه حرکتی عبارتنداز:

-قشر مغز یا قشر مخ .سه ناحیه حرکتی در کورتکس مغز روی کنترل حرکتی اثر می گذارند که عبارتنداز

1-ناحیه حرکتی اولیه

2-ناحیه پیش حرکتی یا ناحیه حرکتی ثانویه

3-ناحیه حرکتی تکمیلی

-راههای فوق نخاعی که شامل:

1-راه قشری نخاعی

2-راه قشری بصل النخاعی
3-راههای خارج هرمی
-مخچه و راههای مربوطه

-عقده های قاعده ای و راههای مربوطه

-نخاع یا طناب نخاعی

-نورون های حرکتی تحتانی

 

 

 

 

 

 

 
راه مشترک نهایی و دستگاه حرکتی

راه مشترک نهایی که توسط شرینگتونمطرح شد،قسمتی از دستگاه حرکتی یا سیستم عصبی-عضلانی است که در انقباض عضلانی و عمل حرکتی به عنوان مکانیسم موثر محیطی نقش دارد.

اجزای راه مشترک نهایی عبارتنداز:

-نورون حرکتی تحتانی آلفا که “آلفا موتور نورون” خوانده می شود.این نورون در ناحیه ای به نام تماس عصبی-عضلانی فیبرهای عضلانی را عصب دهی می کند.هر آلفا موتور نورون به تعدادی مشخص از فیبرهای عضلانی عصب رسانی می کند که این مجموعه،واحد حرکتی نامیده می شود.

-واحد عضلانی.به مجموعه فیبرهای عضلانی که توسط نورون حرکتی آلفا،عصب دهی می شوند،یک واحد عضلانی گویند.

-نورون های واسطه ای در شاخ پیشین نخاع.

 

در عضلات بزرگ(نظیر تیبیالیس قدامی)،یک واحد حرکتی شامل 1000 فیبر عضلانی یا بیشتر است و در عضلات کوچکتر(همانند لومبریکالها)،واحد حرکتی دارای 10 فیبر عضلانی است[۳].

وقتی جریان عصبی به نورون حرکتی آلفا می رسد،این پیام در ناحیه تماس عصبی-عضلانی به واحد عضلانی منتقل می شود و بدین ترتیب درصورت تحریک واحدهای حرکتی موثر،انقباض عضلات اسکلتی و درنتیجه حرکت ایجاد می شود.