index

در این بخش در باره مویرگهای کوچک تحت فشار پژوهشگران به بررسی های جدید دست یافتند که توجه شما را به نتایج این پژوهشها جلب میکنیم

محققان آلمانی دریافتند که فشارخون سبب بازشدن مویرگهای کوچک درطول رگزایی (angiogenesis)می شود. گروهی ازمحققان آلمانی به رهبری پرفسورGerhardtاز مرکز پزشکی  مولکولی دلبروک برای اولین بار این فرایند را مشاهده  نموده و یافته های خود را در مجله ی  Nature Cell Biologyمنتشر کردند.

دانشمندان نشان دادند که چگونه فشار خون اعمال شده توسط خون، باعث فرو رفتن سلولهای بدن و رشد سلولهای اندوتلیال درمیان سلولهای بدن می شود تا در نهایت یک رگ ممتد تشکیل شود. سلول خود هدایت این روند را با کمک رشته های اکتینومیوزین که از اسکلت سلولی است، بعهده دارد. تاکنون دانشمندان به چنین جزئیاتی در مورد چگونگی تشکیل مویرگ ها دست نیافته بودند. این یافته ها در زمینه ی رشد و نمو جنین، سرطان یا دیابت از اهمیت زیادی برخوردار است.

 محققان چندین مرکز از جمله مرکز پزشکی مولکولی دلبروک(MDC) در برلین، موسسه ی بهداشت  برلین(BIH)، مرکز تحقیقات قلب و عروق  آلمان (DZHK) و انستیتوی  بیوتکنولوژی ولامز(VIB) در لوون، هر یک جنبه های مختلف آنژیوجنز (تشکیل عروق خونی جدید از عروق موجود) را مطالعه نمودند.

پرفسورGerhardtمی گوید: در طول جوانه زدن عروق، سلولهای جدید از دیواره ی مویرگ های  موجود رشد  می کنند  تا یک حلقه  مویرگی  جدید را بسازند.

 دانشمندان با استفاده از میکروسکوپ کانفوکال با دیسک چرخشی و رزولوشن زمانمند به مطالعه ی  جنین گورخر ماهی که در آن به روش ژنتیکی یک پروتئین را فلورسانس نموده بودند، پرداختند. آنها مشاهده کردند که چگونه خون به سلولهای اندوتلیال  فشار وارد می کند و با این کار غشاء محفظه ی جدید مویرگی رشد می کند.

 سلول بطور فعال  پیشرفت فرآیند  invagination(توی‌ خود برگشتگی‌) را کنترل می کند. سلول با ساخت  فیبرهای اکتین  و سپس  انقباض آنها با کمک فیلامنتهای میوزین شاخه های جانبی کوچکتر را هل داده  و جوانه های  کوچک مویرگی را بوجود می آورد. با این روش تنها  مویرگ جدید در نوک رشد می کند.

رشد مویرگ ها هر زمان  که خون باید به ناحیه ی جدیدی از بافت  برسد مانند مراحل رشد ونمو جنین و یا بهبود زخم، لازم است. آنژیوجنز همچنین جنبه ی اصلی و بسیار مهمی  از سرطان است. رشد تومورها  وابسته  به جوانه زدن  رگهای خونی جدید برای تأمین اکسیژن و مواد مغذی برای این بافت درحال رشد  سریع است. رگهای خونی در تومورها طبیعی نیستند آنها دارای سوراخ بوده و قادر به کنترل قطر خود نیستند. خصوصیات لومن مویرگ ها ممکن است با سایر  بیماریها نیز مرتبط باشد. اگر تشکیل عروق به این میزان تحت تأثیر هیدرودینامیک جریان خون باشد درشرایطی که نوسانات قوی در فشارخون بوجود آید، تأثیرات زیادی را بر جا خواهد گذاشت، برای مثال عروق خونی در شبکیه ی چشم بیماران دیابتی بخصوص درسایت هایی  که تحت  تأثیر نوسانات شدید فشارخون هستند،  نابود می شوند.

دکتر Gerhardtیکی ازمحققان این پژوهش می گوید: ما مشتاق بررسی اهمیت این یافته ها در تشکیل عروق خونی هستیم، گام منطقی بعدی ما، مطالعه ی شرایط پاتولوژیک است.

منبع : http://diabetestma.org/