DEPRESS3

دیدگاه منفی زن افسرده به دنیای پیرامون او نیز گسترش پیدا می کند. افراد افسرده فکر می کنند که دیگران واقعا آنها را دوست ندارند از همین رو انتظار دارند از سوی دیگران با انتقاد و طردشدگی مواجه شوند. بعضی از افراد افسرده برای مصون ماندن از انتقاد و طرد شدگی سعی می کنند از دیگران فاصله بگیرند. آنها پیش خود فکر می کنند که نیازی به داشتن روابط صمیمانه با دیگران ندارند وترجیح می دهند تنها و متکی به خود باشند. تحمل احساس تنهایی برای این اشخاص آسان تر از آن است که احساساتشان از طرف افراد نزدیک پیرامونشان جریحه دار شود. بعضی دیگر از افراد افسرده همواره در پی دریافت تایید و حمایت دیگران بر می آیند تا اطمینان پیدا کنند که برای آنها فردی دوست داشتنی هستند. چنین رفتاری می تواند باعث خشم و فاصله گرفتن دیگران از فرد افسرده شود و در نتیجه موجب گردد که او در ترس خود از این که دیگران او را طرد خواهند کرد پابرجاتر شود. افراد افسرده اغلب فکر می کنند که دیگران آنها را دوست نخواهند داشت. چنین فکری باعث می شود که آنها معیارهای بالایی را برای خود تعیین کنند که دستیابی به آنها غیر ممکن باشد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد