1

آنا در شهری که آن را وطن خود حساب می کرد دوستان زیاد داشت او هم چنین نزدیک خواهرش زندگی می کرد که در سراسر زندگیش رابطه نزدیکی با او داشت. با این که رابطه صمیمانه ای با شوهرش بیل نداشت اما به هنگام مواجهه با مشکلات عملی می توانست برای دریافت کمک به او رو بیاورد. آنا احساس می کرد که در میان دوستان خواهر خود و شوهرش بیل مورد حمایت است اما وقتی به شهر جدید نقل مکان کرد تماس روزانه خود را با دوستانش از دست داد و به اندازه سه ساعت رانندگی با ماشین از خواهرش به دور افتاد. او کم کم احساس افسردگی کرد. به ناچار به آخرین کسی که در دسترس او قرار داشت یعنی شوهرش بیل رو آورد.
اگر چه بیل چندان هم از او حمایت نمی کرد آنا هم مثل بسیاری از زنان افسرده با مردی ازدواج کرده بود که سرد و ایرادگیر بود. در مواقعی که آنا احساس درماندگی و افسردگی می کرد بیل او را دوست نداشت و موقعیت او را درک نمی کرد. او به آنا گفت که به دلیل این که نتوانسته خود را به جابه جایی مرتبط با شغل او هماهنگ سازد شخصی وابسته و نیازمند است. از آن جایی که بیل تنها منبع حمایتگر او بود آنا حرف های او را پذیرفت. این کار باعث شد که او احساس بدتری پیدا کند. بیل به او گفت که کاری پیدا کند. او در این باره سعی کرد اما اشتیاق چندانی به آغاز کردن شغلی جدید نداشت بیل از آنچه آن را تلاش نصفه و نیمه او در یافتن کار و دوست تلقی می کرد عصبانی می شد. آنها با یکدیگر دعوا می کردند هر قدر آنا برای دریافت کمک و حمایت بیشتر به بیل رو می آورد او از آنا بیشتر فاصله می گرفت. تا آنکه چند ماه بعد از جابه جایی بیل به او خبر داد که
می خواهد از او جدا شود.
بیل با اینکه ممکن است به شیوه هایی از آنا حمایت کرده باشد اما محرم راز آنا نبود. بیل نمی توانست از چشم آنا به مسائل و مشکلات نگاه کند او نمی توانست درک کند که جابه جایی های مدام محل زندگی آنها که به دلیل شغل او بود چقدر برای همسرش دشوار است. ناتوانی او در همدلی با آنا به این معنا بود که او نمی توانست در مواقعی که آنا احساس افسردگی می کرد او را آرام کند. تا زمانی که آنا کسان دیگری را داشت که به آنها رو بیاورد، برایش روشن نبود که بیل محرم راز او نیست شاید به این دلیل که می توانست بر توصیه های عملی بیل تکیه کند احساس
می کرد که او محرم رازش است اما زمانی که از افراد مورد اطمینان خود به دور افتاد ماهیت واقعی رابطه او با بیل آشکار شد.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد