images

من در کار بالینی خودم به ندرت زنان افسرده ای را می بینم که سبک دلبستگی آنها ایمن باشد. زنانی که از دلبستگی ایمن برخوردار باشند معمولا برای مقابله با افسردگی به کمک درمانگر نیازی ندارند.
کودکی که به سوال آیا می توانم به تو اطمینان کنم؟ پاسخ منفی می دهد دارای دلبستگی ناایمن است. چنین کودکانی یاد گرفته اند که برای تامین و رفع نیازهای روانی و عاطفی خود نمی توانند به مراقبان خود اعتماد کنند.
در خانواده سعادتمند کودک دلبستگی ایمنی به هر دو والد خود دارد. در خانواده مغشوش ممکن  است کودک به یکی از والدین دلبستگی ایمن داشته باشد اما به والد دیگر خیر یا آن که ممکن است دلبستگی او به هر دو والد ناایمن باشد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد