children6

چنین والدینی بر مرتفع کردن نیازهای فرزند خود تاکید می کند و خواسته های اندکی از او دارد. معمولا انتظارات خیلی زیادی از فرزندش ندارد و به ندرت سوء رفتارهای او را مورد تنبیه قرار می دهد. او بدون پرس و جو به فرزندش اجازه می دهد که از شرکت در کلاس موسیقی خودداری کند. کو.دکان متعلق به خانواده های سهل گیر از خویشتن داری زیادی برخوردار نیستند و در حیطه های مختلفی از زندگی- مثل مدرسه و محل کار- که مستلزم برخوردار بودن از انضباط شخصی است عملکرد خوبی ندارند. در حالی که ممکن است این قبیل کودکان به برخی مشکلات عاطفی مبتلا باشند اما به لحاظ ابتلا به افسردگی در معرض خطر به خصوصی قرار ندارند.