images

کودکان سعی می کنند در جایی که متولد شده اند رشد کنند. ممکن است وضع محیطی آنان خوب نباشد اما آنها نهایت سعی خود را به عمل می آورند تا در محیطی که در آن قرار گرفته اند رشد کنند.
کودکان نحوه سازگار شدن با والدین را یاد می گیرند. کودکی که صدای خود را بلند می کند بعضی وقت ها به توجهی که مشتاق آن است دست می یابد. کودکی هم که صدای خود را پایین
می آورد می داند که اگر نیازهای روانی و عاطفی خود را مطرح سازد والد او پاسخی به آنها خواهد داد. این هر دو راهبرد که از دلبستگی ناایمن حکایت دارند از جله شیوه های انطباق با والد هستند. این نیازها تا زمانی که کودک با والدین خود زندگی می کند بسیار مفید واقع می شوند و اغلب صرفا زمانی مشکل آفرین می شوند که در روابط جدیدی به کار برده شوند که برای آنها نه مناسب باشند و نه صحیح. کودکی که یاد گرفته است نیازهای خود را مطرح نکند و متکی به خود بار آمده است ممکن است زمانی که به حمایت نیاز داشته باشد نداند که چه طور می تواند حمایت به دست بیاورد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد