parentsy

مقدار زیادی از استرس زندگی ما بین فردی است. افراد در زمانی که با دیگران اختلاف پیدا می کنند یا آن که احساس می کنند طرد شده اند به استرس دچار می شوند. دختری که دارای دلبستگی ایمن باشد ممکن است از پس این مشکلات بربیاید یا آن که آنها را مشکلات خاصی ببیند که قابل رفع شدن هستند از طرف دیگر دختری که دارای دلبستگی ناایمن باشد ممکن است مشکلات بین فردی را این گونه تفسیر کنند که نشان دهنده آن هستند که او فردی بی ارزش و غیر قابل دوست داشتن است.
دخترانی که دلبستگی ناایمن دارند و آنهایی که والدین مستبدی دارند بر این باورند که ارزش آنها به منزله یک انسان به توانایی شان در مطابقه با معیارهایی به خصوص بستگی دارد. برای مثال چنین دخترانی بر این عقیده اند که کسب تایید دیگران اهمیت خاصی دارد و به همین دلیل آنها به طرز فکر دیگران درباره خود حساس هستند. یکی از زنان افسرده ای که به درمان او پرداختم از این مسئله با عنوان گروه کُر نامرئی یاد می کرد. او تصور می کرد که در هر لحظه زندگیش گروهی از مردم پشت سرش ایستاده اند وبه نشانه قضاوتدرباره عملکرد او برگه هایی را در دست گرفته اند که رویشان اعدادی نوشته شده است.
این قبیل کودکان هم چنین بر این باورند که در صورتی که بچه های کاملی نباشند سایرین آنها را دوست نخواهند داشت. چنین عقیده ای باعث می شود که آنها برای آن که هیچ وقت اشتباه نکنند خود را تحت فشار بگذارند. آنها برای خود معیارها و اهداف غیر واقع بینانه ای تعیین می کنند و هر گاه نتوانند به آنها دست پیدا کنند خودشان را تنبیه می کنند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد