index

زمانی که افسردگی مادر در اوایل زندگی کودک رخ دهد تاثیر بیشتری بر کودکان می گذارد. رشد کودکان به صورت تراکمی صورت می گیرد. به این ترتیب که در زندگی کودک آنچه زودتر رخ دهد مبنای چیزهایی می شود که بعدها برای او روی خواهد داد. مادری که به افسردگی بعد از زایمان دچار باشد ممکن است نتواند با نوزاد خود رابطه دلبستگی ایمن برقرار کند. دلبستگی ناایمن می تواند در هنگام مواجه شدن کودک با دنیا ببر توانایی او در راحت بودن با دیگران و نیز بر اطمینان به نفس او تاثیر شدیدی بگذارد. برعکس چنانچه اولین وهله افسردگی مادر در دوره نوجوانی دخترش صورت بگیرد از آنجا که دخترش آن قدر رشد کرده که به فردیت رسیده باشد اثر افسردگی مادر بر فرزند به کمترین میزان می رسد.
عامل مهم دیگر این که در طول دوره کودکی و نوجوانی فرزند مادر به چه میزان دستخوش افسردگی شود. اگر مادر به مدتی طولانی و یا در اغلب مواقع گرفتار افسردگی باشد خطر آسیب دیدن کودک نیز بیشتر است.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد