images

می توانید به فرزند خود کمک کنید تا مهارت هایی را در خود به وجود آورد که بعدها از او در برار افسردگی محافظت کنند کودکی که زود ناراحت می شود کودکی که به راحتی آرام نمی گیرد و کودکی که می ترسد و از دیگران کناره گیری می کند ممکن است بعضی از ژن های افسردگی را به ارث برده باشد راهبردهای زیر برای تمامی کودکان به خصوص کودکانی که در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند سودمند است.