29-23

زمانی که بتوانیم رفتار کودک خود را کنترل کنیم ، می توانیم درس او را نیز بهبود ببخشیم. بسیاری از خانواده ها کودکانی را دارند که به دلایل مختلفی مانند بیش فعالی ، نسبت به درس کم توجه هستند. معلمان راهکار های متفاوتی در اصلاح رفتار های این گونه کودکان به کار می برند اما خانواده نیز باید در کمک به اصلاح رفتار فرزندش یاری رسان باشد.

بنابراين يكي از راهبردهاي رفتاري مؤثر در موفقيت دانش‌آموزان اين است كه معلم ها در درجه اول انتظارات خود براي يادگيري دانش‌آموزان و رفتار آنها در كلاس درس را عنوان كنند. بهتر است معلم‌ها ابتداي سال تحصيلي اين انتظارات را بيان كرده و پايان انتظارات خود را تا پايان سال تحصيلي بيان كنند.
بيان انتظارات معلم در ابتداي كلاس آموزشي چندمزيت دارد؛ در درجه اول دانش‌آموزاني كه انتظارات معلم را درك مي‌كنند در فعاليت‌هاي آموزشي، يادگيري و فيزيكي موفق‌تر هستند زيرا دانش‌آموز مي‌داند كه معلم دقيقاً از او چه مي‌خواهد و در نتيجه او احساس امنيت بيشتري كرده و از فعاليت‌هايش لذت مي‌برد اتفاقات ناگوار آموزشي بيشتر براي دانش‌آموزاني اتفاق مي‌افتد كه از خودشان مطمئن نيستند و نمي‌دانند چه انتظاراتي از آنها مي‌رود.
برخي معلم‌ها يك برنامه روزانه براي كلاس خود تعريف كرده و انتظاراتشان از دانش‌آموز در آن روز را روي تابلو يا يك كاغذ جداگانه مي‌نويسند و به ديوار كلاس مي‌چسبانند و در پايان عملكرد دانش‌آموزان و سيستم رفتاري كلاس را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. در اين روش بيان انتظارات دانش‌آموزان بايد قدرت درك اين موضوع را داشته باشند كه چرا در روزي مشخص انتظارات كلاس برآورده نشده و او خط قرمزهاي كلاس را خوب بشناسد.
در كشورهاي پيشرفته برخي از معلم‌ها در ادامه فرآيند پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان يك نامه براي والدين تك‌تك دانش‌آموزان نوشته و از ابتداي سال تحصيلي انتظارات خود را از آنها و دانش‌آموز بيان مي‌كند. با اين روش معلم در ارتباط غيرمستقيم با والدين دانش‌آموز بطور هفتگي قرار گرفته و رفتارهاي پرخاشگرانه شديد، بي‌احترامي‌هاي شديد دانش‌آموز به معلم و ساير همكلاسي‌هايش به اطلاع خانواده رسيده و به اصلاح رفتاري او در كلاس درس كمك مي‌كند. تجربه اين قبيل معلم‌ها نشان داده است كودكاني كه با اين شيوه به اصلاح رفتاري خود مي‌پردازند علاوه بر موفقيت در عملكرد تحصيلي‌شان در امر توجه به موازين اخلاقي نيز پايبندتر هستند.