29-25

بسیاری از کودکان در خواب بسیار آشفته اند و به صورت پیاپی کابوس های شبانه می بینند. پیدا کردن ریشه ی اصلی کابوس کودکان کار بسیار دشواری است که محققان برای دست یابی به آن ماه ها کودک را تحت روانکاوری قرار می دهند. بهترین کاری که والدین بعد از کابوس دیدن کودکشان می توانند انجام دهند آرام کردن او پرسیدن جزئیات کامل کابوس اوست.

جزئياتي مثل درخشيدن دندان‌هاي يكي از افراد فاميل يا يك موجود فضايي و حيوان درنده معمولاً در كابوس‌هاي كودكان به چشم مي‌خورد.
شايد اين بخش از يك كابوس چندان براي والدين در تعبير رؤياي كودكشان با اهميت نباشد اما اگر كودك به طور مكرر اين وضعيت را در خواب ديد بيانگر يك نوع دل‌نگراني و تشويش ذهني در اوست و نيازمند بررسي‌هاي بيشتر روان‌شناسانه و روانكاوانه است.
كودكاني كه از پرخاشگري‌ها و رفتارهاي همراه با خشم پدر، مادر يا يكي از اعضاي خانواده و دوستان خود رنج مي‌برند معمولاً در رؤياي شبانه‌شان كابوس دندان‌هاي درخشنده، افتاده و فاسدشده دارند. دندان در فرهنگ روان‌شناسي پويايي، نماد خشم و عصبانيت است.
بنابراين در اين شرايط ممكن است دو حالت براي كودك اتفاق بيفتد؛ يكي اينكه كودك به طور كلي در خواب دندان قروچه مي‌كند و بعد كابوس شبانه مي‌بيند.
ديگر اينكه او بر اثر رؤياي هراس‌انگيزش دچار دندان قروچه مي‌شود. در حالت اول والدين مي‌بايست ابتدا كودك را نزديك دندانپزشك برده تا مشكل دندان قروچه وي را حل كند.
اگر كابوس او پايان پذيرفت بيانگر اين است كه عامل جسمي باعث رؤياهاي ترسناك كودك مي‌شده است در غير اين صورت كودك ممكن است در اثر كابوس شبانه دچار دندان قروچه
شود.
در اين شرايط كودكان معمولاً در رؤيايشان مي‌بينند كه يك حيوان در حال جويدن ماده غذايي است يا اينكه فرد غريبه‌اي با دندان‌هاي درخشنده در حال خنديدن است و يا اينكه دندان‌هاي خود او به كلي فاسد شده است.
اين نمادها در خواب كودك بيانگر آزردگي رواني او از پرخاشگري‌هاي ديگران است بنابراين اگر والدين علت اصلي اين كابوس‌ها را در كودك پيدا كردند، خود راهكارهاي مقابله با آن را نيز به كار مي‌بندند در غير اين صورت مي‌بايست به يك روان‌شناس كودك يا روانكاو مراجعه كنند.