افرادي كه براي چاق شدن از داروهاي چاق كننده استفاده مي كنند در معرض عوارض ناشي از اين داروها قرار مي گيرند.

دكتر كيمياگر متخصص تغذيه و رژيم درماني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود:هم اكنون تنها داروي شناخته شده براي چاقي دارويي به نام سيپروهيتادين است،اين دارو مثل داروهاي ديگر عوارضي مخصوص به خود شامل خواب آلودگي و تمركز نداشتن را ايجاد مي كند،اين دارو اشتهاآور است واثر موقتي دارد وبا قطع قرص آن فرد دوباره به حالت اوليه خود برمي گردد.
وي ادامه داد:داروهاي هورموني هم براي چاقي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين داروها داراي تركيباتي هستند كه نگهداري آب را دارند و باعث حفظ آب درون سلول و چاق شدن فرد مي شود.