6655
افرادی که دچار عقب ماندگی ذهنی هستند می توانند ازدواج کنند یا خیر؟این امر شدنی است؟و افراد با عارضه کم توانی ذهنی  می توانند صاحب فرزند سالم شوند ؟

بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که کودک کم توان ذهنی به خاطر کم کاری ذهنی در سایر زمینه ها به خصوص احساسات و امیال جنسی نیز باید کم کار باشد . در حالی که اینگونه نیست و آنها به لحاظ محرک های جنسی کاملا طبیعی هستند.

بسیاری از ما وقتی با یک کودک عقب مانده ذهنی مواجه می شویم هر حرف و شوخی محرکی را با این تصور که متوجه نمی شود جلویش مطرح می کنیم . او را به قصد آرام و شاد کردن جلوی برنامه های محرک ماهواره ای می نشانیم و گاهی هم در مقابلش فیلم هایی با صحنه های غیر اخلاقی تماشا می کنیم و حتی برخی از پدر و مادرهای این بچه‌ها لباس‌های نامناسب در خانه می پوشند و رفتارهای جنسی افسارگسیخته مقابل آنها انجام می دهند . غافل از اینکه عقب افتادگان ذهنی مانند افراد نرمال و طبیعی بالغ می شوند و هورمون های جنسی در بدن شان ترشح می شود .

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصیر عابدینی ، روانشناس بالینی در این خصوص می گوید تحریکات و فعالیت های جنسی هیچ ارتباطی به عقب ماندگی ذهن ندارد و بر اساس هورمون های مترشح داخلی هدایت می شود . عقب ماندگان در سه گروه آموزش پذیر ، تربیت پذیر و حمایت پذیر قرار می گیرند که عقب ماندگان ذهنی حمایت پذیر با بهره هوشی 25 به پایین بیشتر از سایرعقب ماندگان ذهنی در معرض خطر هستند و چون هیچ نوع تربیت و آموزشی در این افراد تاثیر ندارد باید تا پایان عمر تحت حمایت قرار گیرند .

فعالیت جنسی اغلب عقب ماندگان ذهنی در حد لذت جویی فردی یعنی انجام عادت نامناسب جنسی است و گاهی این فعالیت به دفعات انجام می شود و چون حجب و حیا در آنان همانند کودکان عادی وجود ندارد ممکن است امیال جنسی به منصه ظهور برسد .

آیا این افراد عاشق هم می شوند ؟

م- ک دختری است که پسر عمه اش دچار عقب ماندگی ذهنی است و مدتی است متوجه شده این پسر به او علاقه شدیدی پیدا کرده و تمایلات و نگاه های جنسی او آزارش می دهد . دکتر عابدینی با اشاره به اینکه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫنی ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪی ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن می دﻫﻨﺪ می گوید گاهی این تمایلات در قالب عشق تجلی می کند و آن ها هم عاشق می شوند . ولی به خاطر نداشتن ﻣﻬﺎرت های رﻓﺘﺎری – ﺷﻨﺎﺧتی و عدم ﻣﻬﺎرت های ﭘـﺮدازش و ارزﻳﺎبی در حل مشکلات مرتبط با روابط عشقی در می مانند ﻛﻪ در اﻏﻠـﺐ اوﻗـﺎت ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﮕﺮانی واﻟﺪﻳﻦ می ﺷﻮند .

در واقع ﻧﻘﺺ در مهارت های اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻮﺟﺐ می ﺷﻮد اﻳﻦ اﻓﺮاد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﺨـﺎﻟﻒ از ﺧﻮد ﻧـﺸﺎن دﻫﻨﺪ و حتی این ناآگاهی در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت موجب می شود که مورد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨـسی نیز قرار گیرند . به گفته این روانشناس ﺧﻴﺎل ﭘﺮدازی های ﺟﻨسی و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد اﻟﮕﻮﻫﺎیی ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘگی ﺟﻨسی می شود ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﻋـﺎدی و ﻋﻘـﺐ ﻣﺎﻧـﺪه ذهنی ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ . آنان در فهم احساسات زناشویی و روابط جنسی بسته به میزان ناتوانی عقلانی (خفیف ، متوسط ، شدید و عمیق ) مشکل داشته و به نسبت ، برداشت سطحی تر و غریزی تر از این روابط دارند.

میل جنسی شان شعله ور هم می شود ؟

دکتر عابدینی در پاسخ به این پرسش که آیا محرکاتی همچون حرف های جنسی ، پوشش نامناسب و تصاویر تحریک کننده ماهواره می تواند موجب تحریک عقب ماندگان ذهنی شود، می گوید هر ابزار و حرف تحریک کننده ای می تواند در شروع و تشدید سوء رفتارهای جنسی عقب افتادگان مؤثر باشد . به طور کلی در ﺑﺮخی از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ذﻫنی ﻛﻢ ﺗﻮان ، ﺣﺎﻟﺖﻫﺎیی از ﺧﻮدﻧﻤﺎیی ﺟﻨسی وﺟﻮد دارد . از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت ﺟﻨـسی ﻛـﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در دوره ﺑﻠﻮغ و ﻧﻮﺟـﻮانی در اﻓـﺮاد ﻛﻢ ﺗـﻮان ذﻫنی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـلی ﺧـﻮد ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳک و اﻧﺤﺮاف ﺑﺎﺷﺪ . همچنین مشکلات زیادی از جمله همجنس بازی ، انحرافات جنسی و غیره نیز وجود دارد .

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻳلی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼتی ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﻛـﻢ ﺗـــﻮان ذﻫﻨـــی و ﺧـــﺎﻧﻮادهﻫـــﺎی آن ها ﻣـــی ﺷـــﻮد ﻣﺴئله اﺳﺘﻤﻨﺎء است . با توجه به اینکه در برخی از اﻓﺮاد ﻋﺎدی نیز این عادت نامناسب جنسی وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫنی اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدی ﻫﻤﺮاه است . ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ این کار در ﻣﻜﺎن های ﻋﻤـﻮمی و در زﻣﺎن های ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﻃــﻮﻻنی مدت و ﺑـه دﻓﻌــﺎت زﻳــﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ می ﺧﻮرد و در ﺑﺮخی اوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ و ﺻـﺪﻣﻪ رﺳـﺎﻧﺪن ﺑـﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد می ﺷﻮد که معمولا روان درمانی در این گونه افراد پاسخ مطلوبی نمی دهد و بیشتر به صورت چاره جویی تربیتی و دارو درمانی انجام می شود .

البته تغذیه هم می ‌تواند روی کنترل میل جنسی شان تاثیر بگذارد . غذاهای خیلی چرب ، تند ، شکلات و شیرینی زیاد باعث تحریک جنسی می ‌شود .

ازدواج عقب افتادگان ذهنی آری یا خیر ؟

ازدواج عقب افتادگان با لحاظ یکسری قیود گزینه مناسبی است ، این را دکتر عابدینی می گوید و می افزاید همانگونه که اغلب ناشنوایان عاشق همدیگر می شوند و حتی در مورد معتادان هم دیده شده که بیشتر شیفته همدیگر می شوند در مورد عقب افتادگان ذهنی هم منوال به همین صورت است و به همدیگر گرایش دارند . این بهترین حالت عاشق شدن آن هاست . هرچند زندگی دو عقب افتاده ذهنی با هم دشواری های زیادی در پی دارد اما خانواده ها این تکلیف را ندارند که آن ها را از حق طبیعی شان محروم کنند . با تدابیر پیش گیرانه از نظر فرزند آوری و همچنین حمایت اطرافیان می توانیم زندگی بهتری را برای این قبیل افراد ایجاد کنیم . اما مشکل وقتی بیشتر می شود که این ها عاشق افراد طبیعی شوند .

رفتار خانواده چگونه باید باشد ؟

خانواده ای که فرزند عقب افتاده ذهنی دارد در مقابل تظاهر عشق و میل جنسی فرزندش چگونه باید رفتار کند ؟ دکتر عابدینی پاسخ می دهد شاید بتوان گفت به خاطر پیچیدگی موضوع ، خانواده ها کار خاصی نمی توانند انجام دهند ، کما اینکه در نوجوانان عادی و سالم نیز والدین آموزش ندیده کار خاصی از دستشان بر نمی آید . درحقیقت این وظیفه معلمان ، مشاوران و دست اندرکاران مدارس ویژه است که از طریق طراحی آموزش های ویژه این نوجوانان را پیش از بلوغ با زبان قابل فهم آنان با مفاهیم ، مسایل و مشکلات بلوغ آشنا نمایند . در این خصوص بسته به شدت ناتوانی عقلانی از تکنیک ها و ابزارهای کمک آموزشی استفاده می شود .
سلامت آنلاین