دانشمندان موفق به كشف آنتي‌بادي‌هايي شده‌اند كه ويروس هپاتيت «سی» (HCV) را مورد هدف قرار مي‌دهند.

يافته‌هاي فوق ممكن است به توليد يك واكسن پيشگيري‌كننده از اين نوع هپاتيت بينجامد. اين ويروس با آسيب به كبد بيماري مهلك و كشنده‌اي را ايجاد مي‌كند.
در حال حاضر واكسني براي هپاتيت C وجود ندارد كه اين امر تا حدي به علت تغييرپذيري زياد ساختار ويروس است. به گزارش هلث‌دي ، محققان امريكايي آنتي‌بادي‌هايي را يافته‌اند كه اشكال مختلف ويروس HCV را خنثي مي‌كنند.
اين محققان آنتي‌بادي‌هاي موردنظر را بر عليه ويروس هپاتيت C در موش آزمايش كرده و تاثير مفيد آن در حذف ويروس را يافته‌اند اما اين اثر با گذشت زمان از بين مي‌رود و لذا دزهاي بالاتر آنتي‌بادي‌ها براي مهار ويروس مورد نياز است.
دانشمندان تاييد نتايج قطعي را مستلزم انجام تحقيقات گسترده‌تر مي‌دانند