4

برای اینکه زندگی زناشویی موفق تری داشته باشید باید طرفین مسائلی را مد نظر داشته باشید. خانم ها باید کار هایی انجام دهند که باعث تهییج همسر خود شوند. مهم ترین این کارها توجه به زیبایی ظاهری است. مردان از راه چشم جذب می شوند و شما نیز باید از این طریق برای همسرتان جذابیت و تهییج به وجود آورید.


ابتدایی ترین و عمده ترین منبع تحریک جنسی برای همسر شما؛ قیافه ؛ اندام و ظاهر شماست.
.
پس شما وقتی در مقابل این حقیقت لجبازی می کنید و از سر و وضع و زیبایی خود غافل می شوید ؛نمی توانید انتظار داشته باشید شوهرتان علیرغم سر و وضع درهم و بهم ریخته تان؛ همچنان ثابت کند که برایش جذاب هستید.
.
قبول کنید هنگامی که به سر و وضع و قیافه خود میرسید؛ برای شوهرتان جذابتر و دوست داشتنی تر خواهید بود.
.
توجه داشته باشید؛ گه گاهی حتما مطابق میل شوهرتان لباس بپوشید؛نه مطابق میل و سلیقه خودتان. او را با خود به خرید ببرید و لباس هایی را که او می پسندد ؛بخرید.
.
این هرگز بدان معنا نیست که شما یک عروسک هستید و می بایست خود را با خیال پردازی شوهرتان مطابقت دهید؛ اما چنانچه در گذشته به این قبیل مسایل بی توجه بوده اید؛ بد نیست لباس های زیر خود را عوض کنید و به نتایج آن دقت کنید.