رئیس مرکز تحقیقات دیالیز صفاقی شفا، اظهارات برخی رؤسای انجمن های خیریه حمایت از بیماران کلیوی در خصوص عارضه ناشی از مصرف داروی ایرانی ساندیمون را نادرست خواند.
دکتر ایرج نجفی، در خصوص اینکه گفته می شود استفاده از داروی ایرانی ساندیمون و عارضه ای که بیماران دیالیزی و پیوند دچار آن می شوند، به مهر گفت: پس از گذشت یک سال از توزیع این دارو، هنوز هیچ گزارشی مبنی بر وجود عارضه ناشی از مصرف نوع ایرانی ساندیمون دریافت نشده است.

این متخصص کلیه با عنوان این مطلب که تمامی بیماران وی از داروی ایرانی ساندیمون استفاده می کنند، افزود: بروز مشکل در برخی بیماران طبیعی است.

نجفی در تایید گفته های خود، به مصرف ساندیمون در خارج از کشور و عوارضی ناشی از آن اشاره کرد و گفت: در مواردی مشاهده شده که کلیه پیوندی، پس زده می شود و جواب نمی دهد.

رئیس مرکز تحقیقات دیالیز صفاقی شفا، اظهار داشت: روسای انجمن های خیریه حمایت از بیماران کلیوی در جایگاهی قرار ندارند که بخواهند در خصوص عوارض داروها اظهار نظر کنند و به طور کلی صحبت های آنان غیر علمی است.