نتيجه يك تحقيق نشان مي‌دهد عصاره ميوه گياه خارخاسك باعث كاهش قندخون در موش‌هاي ديابتي مي‌شود.
اين پژوهش با هدف ارزيابي اثرات مقادير متفاوت از عصاره ميوه گياه خارخاسك بر قند خون در موش صحرايي در مقايسه با داروي گلي‌بن كلاميد در كوتاه مدت و بلند مدت انجام شد.

دكتر “عطااله بنكداران” عضو هيات علمي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي گفت در اين تحقيق تعداد ‪ ۶۰‬موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار به وزن ‪ ۲۰۰‬تا‪ ۲۵۰‬گرم كه در شرايط يكسان نگهداري مي‌شدند، به وسيله استرپتوزوسين ديابتي شدند و در اين تحقيق مورد آزمايش قرار گرفتند.

وي در گفت‌وگو با  ايرنا افزود به اين موش‌ها عصاره هيدروالكلي گياه خارخاسك در دوزهاي ‪ ۷۵۰ ،۵۰۰ ،۲۵۰ ،۱۵۰ ،۶۰ ،۳۰ ،۱۵‬و ‪ ۱۰۰۰‬ميلي گرم در بررسي حاد داده شد و در دوزهاي ‪ ۷۵۰ ،۵۰۰‬و ‪ ۱۰۰۰‬در بررسي فاز مزمن، داروي گلي بن كلاميد به مقدار ‪ ۱۰‬ميلي‌گرم به روش داخل صفاقي تزريق شد و اين دو با هم مقايسه شدند.

عضو هيات علمي پژوهشكده گياهان دارويي افزود بعد از اين مرحله نمونه خون از وريد خوني موش‌ها بصورت ناشتا و ‪ ۲‬ساعت پس از تغذيه جمع‌آوري شد و قندخون با استفاده از دستگاه گلوكومتر اندازه‌گيري شد.

دكتر بنكداران گفت نتايج آناليز آماري نشان داد عصاره هيدروالكلي ميوه خارخاسك سبب كاهش ميزان قند خون در موش‌هاي ديابتي در مقايسه با داروي معيار و گروه شاهد مي‌شود.

وي افزود دوزهاي ‪ ۲۵۰ ، ۱۵۰ ،۶۰ ،۳۰ ،۱۵‬و ‪ ۵۰۰‬ميلي گرم تاثير معناداري بر قند خون نداشتند در حاليكه دوزهاي ‪ ۷۵۰‬و ‪ ۱۰۰۰‬سبب كاهش پيشرونده قند خون دو ساعته و ناشتا شدند.

دكتر بنكداران در پايان گفت بر اساس نتايج حاصل شده از اين تحقيق عصاره هيدروالكلي ميوه گياه خارخاسك باعث كاهش ميزان قند خون در موش‌هاي ديابتي در مقايسه با داروي معيار شد.

وي پيشنهاد كرد انجام مطالعات بيشتر و طولاني‌تر و بررسي اثرات جانبي گياه در ميان جمعيت هدف پيشنهاد مي‌شود.

گياه خارخاسك در طب سنتي، خواص درماني متفاوتي چون دفع سنگ كليه و مثانه و رفع التهاب مجاري ادرار دارد. ميوه اين گياه كه در ايران نيز وجود دارد براي درمان ديابت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.