4

در دنیا کسی وجود ندارد که به هیچ عنوان مشکلی نداشته باشد و همه چیز همانطور که خودش می خواهد باشد. بسیاری از اوقات در برابر مشکلات مقاومت می کنیم و گاهی نیز به خاطر این که نتوانسته ایم آنها را از سر راهمان برداریم دچار ناراحتی و افسردگی می شویم.

آیا شما از آنكه برخی افراد چگونه با زندگی كنار می آیـنـد شگفت زده نمیشوید؟ آنها همیشه تیز هوش، خوش رو وبا نشاط هستند و هیچگاه دربرابر مشكلی تسلیم نشده و در هنگام مواجهه با مشكلات استوار می ایستـنـد. و درمـقـابـل افـرادی هستـنـد كـه همـواره شـاكی بـوده و گـلـه می كنند، از كاه كوه می سازند و زندگی را بـا اخم و تخم سـپـری می كنند. هر كسی به نوبه خود دارای مشكلات،استرسها و تنشهای مخصوص به خود می بـاشـد امـا اگـرشما بیاموزید كه چگونه با آنها كنار بیایید در پـایان پیروز ازمیدان خارج می گردید. بـرای بـرآمدن از پــس مشكلات به نكات زیر توجه كنید:

۱ به خودتان بگویید كه میتوانید از پس آن برآیید: نـه مشـكـل و نـه تـوانایی خود را برای حل آن مشكل دست كم نگیرید. مـمـكن اسـت عـادت كـرده بـاشیـد تا با مشكلات سـطحـی بـرخـورد كـرده و یا آنها را نادیده بگیرید تا زمانی كه آنقدر بزرگ می گـردنـد كـه نمیدانید كه چگونه و از كجا شروع كنید. بـه خـاطر داشته باشید كه هیچ مشكلی آنقدر بی اهمیت نیست كه آنرا نادیـده بگیرید. بجای آنكه مشكلات را پنهان كنید آنها را جدی بگیرید و در صدد حل آنها برآیید.

۲ قدرت در دستان خود شما است: شـما قدرت آن را دارید كه مشكلی را حل كنید و یا به مشكلی دامن بزنید. این بـستگی بـه آن دارد كه واكنشتان نسبت به آن مشكل مثبت باشد و یا منفی. واكنش منفی معمولا شامل احساس تهدید و خـطـر نـسـبت به مشكل میباشد كه یك واكنش زنجیره وار را پدید می آورد. فرد بـیمناك، احـساس خشم توام با نفرت در خود میكند. نفرت و خشم تنها مشكل را وخیمتر میكند. برای مثال: اگـر شما اضافه وزن داشته باشید از آنكه زیاد غذا میخورید از خودتان متنفر میشوید. شـمـا می باید مثبت بیاندیشید. خود را دوست بدارید سپس خواهید دید كه اراده تغییر شكل ظاهری خود را در خویش خواهید یافت.

۳ از كاه، كوه نسازید: آیا عادت دارید تا مشكلات را اغراق آمیز جلوه دهید. اگـر شما بیكار هستید این بدین مفهوم نیست كه هیچگاه قادر نخواهید بود شغـلـی بـیابید. و یا اگـر شـركــتتان از رونق افتاده بدین مفهوم نیست كه به پایان خط رسیده اید. بـه خـاطـر داشته باشید كه بسیاری از افراد دیگر درشرایط بسیار بدتری نسبت به شما قرار دارند. مشكلات را از منـظر دیـگری مشـاهـده كـرده و از خـود سـوال كـنـیـد بـدتـرین اتـفاقی كه میتوانست برای شما روی دهد چه چیز میتوانست باشد؟ آیا میتوانم آن را حل كنم؟

۴ از احتمالات غافل نشوید: هـر مشـكلی راه حـلـی دارد و بـقول معروف پایان شـب سیه سپید است. اعتقاد داشته باشید جای مشكلی كه برایتان پیش آمده میتوانست مشكلی بس وخیمتر و مصیبت بار تر برایتان رخ دهد كه چنین نشده.

۵ متعهد به خود باشید: اكثر افراد شكست می خورند نـه بـخاطر آنـكه فــاقد هـوش، فراست، توانایی، فرصت و یا استعداد میباشند، بلكه به این علت شكست میخورند كـه از مشكل خود به عنوان بهترین فرصت یاد نمیكنند. (كـه میتوانند از آنها درس بگیرند و یا آن را به سمت و سوی دلخواه خود سوق دهند) شما قادرید موفق شوید در صورتی كه اشتیاق خود را به زندگی از دست ندهید حتی اگر زندگی تهی و پوچ بنظر آید.

۶ صحبت كنید گوش دهید: بیاد داشته باشید كه كلید حل مشكلات بـیشتر اوقات در دست منبع دیگری غیر از خودتان است. هرگاه نیاز به كمك دارید قدم پیش بگذارید و درخواست كمك كنید. درخواست كمك عمل ناپسندی نمی بـاشد. در حقیقت بیشتر از آنكه میاندیشید دیگران به كمك شما خواهند شتافت.

۷ بیاندیشید، بیاندیشید و باز هم بیاندیشید: از خـود سوال كنید كـه واقـعـا مـشـكـل شما چیـست؟ آیـا بـیـكاری است و یـا اعتـمـاد بنفس پایین؟ مشكل شما عدم سرمایه كافی میبـاشد و خستگی و بـی حوصلگی؟ چگونه می توانید مشكل خود را حل كنید؟ بدقت به مشكلات بپردازید و سپس مرحله به مرحله آن را حل كنید.

۸ منتظر چه چیزی میباشید: معجزه هـا بـه خـودی خود روی نـمی دهنـد ایـن شـما هستید كه باید آنها را خلق كنید. اگر مشكلی دارید قدم نخست را پیش گـذاشـته و آن را حـل كنـیـد بجای آنكه منتظر بمانید تا مشكل خود به خود حل گردد. آگـاه بـاشـیـد كـه مشكلات با گذشت زمان بدتر و جدی تر میـگردند. پس اگر حقیقتا خواستار آن میباشید تا مشكلتان را حل كنید قدم پیش بگذارید و از پس آن برآیید.

۹ خود انگیخته باشید: شمـا تـنـها فردی هستید كـه قـادر بـه تـحـت تـاثـیـر قـرار دادن افكارتان میباشید. افراد تنها میتوانند شما را راهنمایی كنند ولی عاقبت این تـنـها شما می باشید كه می توانـید ایجاد تحول كنید. بیشتر اوقات این مشكل نیست كه باید حل گـردد بـلـكه اتـخـاذ تـصمیم حل آن مشكل از سوی شما است كه اهمیت دارد و بعضی اوقات ، افراد شهامت آنرا ندارند.