دکتر سلام: گياه شناسان نپالي 1792 نوع گياه را كه مصرف دارويي دارند در سال 1385 كشف كردند.

نپالي ها نام 7 هزار نوع گياه را كه مصرف دارويي دارند را به ثبت رسانده اند و به تازگي موفق به كشف 1792 نوع گياه دارويي ديگر شدند.
ساشيمارانجان با را و پوران پراساد دو گياه شناس پنالي اعلام كردند كه 1557 نوع از اين گياهان به صورت خودرو رشد مي كنند و 235 نوع آن ها بايد كشف شوند.
اين نوع گياه شناس پس از اين گياهان نام آن ها را در كتاب گياهان دارويي پنال به ثبت رساندند.