اداره نظارت بر مواد غذايي و دارويي آمريكا به پزشكان هشدار داد داروهاي مورد استفاده در درمان صرع، سردردهاي ميگرني و ساير بيماريها خطر بروز رفتار و افكار خودكشي را در بيماران افزايش مي‌دهند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازخبرگزاري فرانسه از واشنگتن، اين اداره طي بيانيه‌اي در وبگاه خود اعلام كرد خطر بروز افكار و رفتار خودكشي در بيماراني كه داروهاي ضد صرع مصرف مي‌كنند (‪ ۰/۴۳‬درصد) دو برابر بيماراني است كه دارونما دريافت مي‌نمايند (‪ ۰/۲۲‬درصد).

به عبارت ديگر از هر هزار بيماري كه تحت درمان دارويي قرار مي‌گيرند، در مقايسه با گروه دارونما، افكار يا رفتار خودكشي در دو بيمار بيشتر مشاهده مي‌شود.

اين اداره با توليدكنندگان داروهاي ضدصرع عرضه شده به بازار در مورد گنجاندن اطلاعات جديد در برچسب داروها مشغول رايزني است.

اداره نظارت بر مواد غذايي و دارويي آمريكا اطلاعات مربوط به ‪۲۰۰‬ تحقيق انجام شده بر روي ‪ ۱۱‬داروي ضد صرع را كه برخي از آنها دهها سال است عرضه مي‌شوند بررسي كرد.

اين مطالعات بر روي ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۸۶۳‬بيمار در گروه دارودرماني و ‪۱۶‬هزار و ‪ ۲۹‬بيمار در گروه دارونما انجام شده است. چهار مورد خودكشي در گروه دارودرماني مشاهده شد درحالي كه در گروه دارونما هيچ مورد خودكشي مشاهده نشد.

‪ ۱۰۵‬گزارش رفتار يا افكار خودكشي در بيماراني كه تحت درمان دارويي قرار داشتند و ‪ ۳۵‬گزارش در بيماران گروه دارونما اعلام شده است.