گروهی از محققان علوم پزشكی در زنگبار اعلام كردند با استفاده از تركیب دارویی جدید می توان با بیماریهای انگلی شایع مقابله كرد.

به گزارش دکتر سلام، به نقل از خبرگزاری رویترز از نیویورك این داروها قادرند بیماری های آلفانتیازیس یا بیماری فیلا ریازیس لنفاتیك كه بیماریهای انگلی ناشی از انتقال كرم ها و نیز بیماری شیستوزمیازیس است را درمان كنند.
در همین حال محققان سازمان بهداشت جهانی اعلا م كردند:یكی از ویژگی های این سه بیماری ایجاد آن به طور همزمان در یك فرد است و به ندرت سبب مرگ و میر می شوند،ولی قادرند سبب بروز زخم های مزمن و ناتوانی بیماران مبتلا شوند.
در همین حال این داروها یك یا هر سه انگل را می تواننداز پای درآورند،ولی دستكم سبب بهبودی نسبی در بیمارخواهند شد.
مطالعه محققان سازمان بهداشت جهانی كه بر روی 5 هزارو 55 كودك و بزرگسال در زنگبار نشان داد ،این تركیب دارویی عوارض جانبی مهم ندارد و اكنون به طورجدی می توان این تركیب دارویی را برای همه مبتلایان به یك یا سه بیماری بررسی كرد.
سازمان بهداشت جهانی از مدتها قبل، استفاده همزمان از سه دارو را توصیه كرده است، ولی بسیاری از مراكز درمانی آفریقایی هنوز از تركیب دو دارو استفاده می كنند.
این سه دارو شامل ایورمكتین البندازول و پرازی كوانتل هستند.
یافته های جدید محققان نشان می دهد ، باید درمان همزمان و فوری با این سه دارو را آغاز كرد تا از بروز مشكلا ت جدی برای بیش از دهها میلیون نفر دركشورهای درحال توسعه جهان به ویژه ساكنان كشورهای زیرصحرای آفریقا جلوگیری شود.