با اضافه کردن واکسن هموفيلوس آنفلوانزا به جدول ايمن سازي کودکان کشورمان مي‌توان از وقوع بسياري از مننژيت‌ها جلوگيري کرد.
دکتر « عليرضا فهيم زاد » فوق تخصص عفوني اطفال و عضو مرکز تحقيقات عفوني اطفال در گفت وگو با ایسنا با بيان مطلب فوق گفت: از مهمترين عوامل مننژيت‌ها عامل عفوني هموفيلوس آنفلوانزا است که واکسن اين ميکروب در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته وجود داشته اما در ايران جزو برنامه‌هاي ايمن سازي کودکان نيست.

وي با اشاره به وجود کري و کوري به عنوان عوارض ناشي از مننژيت در کودکان تاکيد کرد: واکسن هموفيلوس آنفلوانزا بايد جزء اولويت‌هاي بهداشتي درماني و در جدول ايمن سازي کودکان کشورمان قرار گيرد تا از وقوع بسياري از مننژيت‌ها جلوگيري به عمل آيد.