14

یکی از کهن ترین طب ها ، طب آیورودا نام دارد. این طب از کشور هند نشات گرفته و حاصل تلاش و تحقیقات هزاران ساله ی سالکان و دانشمندان هندی است. اطلاعات به دست آمده از این طب بیشتر از طریق مراقبه نگری و درون نگری بوده است.

 پیروان این روش پزشکی در یک اصل متفق القول اند: اساس موجودیت انسان نوعی انرژی کیهانی است که هوشمند است و بنابراین به آن آگاهی کیهانی نیز می توان گفت. این انرژی به اشکال نر و ماده (چیزی شبیه ینگ و ین چینی) یافت می شود. هدف طب آیورودا تطبیق انرژی های درونی بدن انسان با تغییرات انرژی های محیطی و حفظ تعادل انرژیایی طبیعی کلّیت وجود انسان است. طب آیورودا باور دارد که بدن انرژیایی یا کوانتومی انسان به واقع کالبد آگاهی و شعور کامل است و این شعور چنان کامل و ظریف ساز و ظریف پرداز است که همه چیز را می فهمد و به همه چیز محیط حتی اندک ترین افکار و عواطف دیگران واکنش نشان می دهد. بدن انرژیایی/کوانتومی انسان چون نرم افزاری عمل می کند که بدن جسمانی ما را شکل می دهد و کنترل می کند. حفظ تعادل طبیعی این کالبد انرژیایی کلید و اساس تندرستی است. بررسی پیشینه بیمار در طب آیورودا افزون بر کاوش تاریخچه زندگی او و معاینه کامل بدنش و کاوش ذهن و احساسش، شامل موارد زیر نیز می شود: توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی او، بررسی اختربینی او برای تعیین نوع انسانی و امکانات آسیب پذیری او، آزمایش های خون، ادرار، عرق، آب دهان، خلط سینه و صدای بیمار. طبیب آیورودایی معمولاً پیش از اجرای درمان اصلی یک یا چندی از کارهای زیر را روی بیمار اجرا می کند یا از او می خواهد که خود اجرا کند: استفاده از مسهل قوی یا خون گیری، روزه گیری )پرهیز کامل از خوراک برای مدتی معین یا پرهیز از برخی گونه های خوراکی برای مدتی دراز یا همیشه(، حمام گرم و سرد، رژیم غذایی گیاهی پاک کننده یا ضدعفونی کننده امعاء و احشاء خون، روغن های احیا کننده پوست و غیره. سپس داروهای گیاهی به بیمار داده می شوند که همه انواع بافت ها، نظام ها و انرژی های بدنی او را دگر بار متعادل و هماهنگ با یکدیگر کنند .این روش درمانی استفاده از روش های درمانی غیردارویی یا به عبارت دیگر داروهای غیر عینی را نیز به خوبی دریافته و بر این اساس از ذکر، تنفس یوگایی، اعمال تشریفاتی خاص(۱۳۵) و دیگر روش های معتبر کهن در درمان استفاده می کند، و در برخی از موارد بیماری های عصبی روانی از روش های مراقبه فکر بهره می گیرد.

این روش چه کاربردی دارد؟

طب آیورودا نه تنها در بیماری های داخلی و پوستی و عصبی روانی بلکه در همه دیگر رشته های پزشکی فعال است و به عنوان مثال شاخه های مامایی و زایمان، بیماری ها و مشکلات زنان، طب کودکان، روان شناسی و جراحی نیز دارد. یکی دیگر از شاخه های درمانی طب آیورودا که به تازگی اهمیت آن را در پزشکی نوین غربی شناخته اند رشته اختلالات جنسی است. بسیاری از دیگر روش های پزشکی مکمل چون هومیوپتی، رنگ درمانی، گیاه درمانی، آوادرمانی، نوردرمانی، سنگ گهر درمانی، رادی استزیا، اکسیژن درمانی، اندیشه درمانی، آب درمانی، طبیعت درمانی و غیره به نوعی از طب آیورودا بهره گرفته اند، به آن پیوسته بوده اند و یا از بستر اساسی آن برخاسته اند. و نباید فراموش کرد که عطر درمانی و غذا درمانی نیز چنان بوده اند. طب آیورودا به واقع نوعی نظام زندگی است که به علت توجه و تأکیدی که بر انرژی های بالقوه و ناپیدای بدن انسان دارد.