15

امروزه یکی از روش های رایج برای درمان بیماری ها ، ماساژ دادن است. یکی از مشهور ترین و کارآمد ترین این ماساژ ها ، ماساژ شیاتسو است. ریشه ی این ماساژ از کشور های شرقی بوده و روش کار آن مالش و تحریک کانال های انرژی است.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

مطابق آنچه در طب سوزنی گفته می شود فشار بر روی نقاط حساس مربوط به طب سوزنی سبب ترشح آندرفین در بدن می شود که مسکن است.

این روش چگونه عمل می کند؟

اساس روش شیاتسو ماساژ درمانی مالش نقاط و کانال های انرژی سوزن درمانی با انگشتان دستان است. عملکرد روش شیاتسو همان است که در روش سوزن درمانی بیان شده است.

روش اجرا چگونه است؟

روش شیاتسو ماساژ درمانی به دو طریق اجرا می شود. یا مناطقی از بدن بیمار به صورت محکم ولی بدون درد ماساژ داده می شود که الگوها یا روندهای انرژیایی بدن چنان تحریک و فعال شوند که هم خود را هماهنگ کنند و هم آشفتگی پدید آمده را رفع کرده و تعادل طبیعی کل بدن را برقرار کنند، یا یک سر انگشت درمان گر برای تحریک نقطه ای خاص از بدن بیمار )که همواره یکی از نقاط مورد استفاده در سوزن درمانی است( به کار گرفته می شود که یک جریان انرژیایی خاص را تحریک و فعال کند.

ا●ین روش چه کاربردی دارد؟

روش شیاتسو را می توان برای پیش گیری از بیماری ها، یعنی حفظ تعادل انرژی درونی بدن و حفظ هماهنگی آن با محیط زندگی به کار گرفت. روش شیاتسو را می توان برای تغییر روندهای انرژی در بدن استفاده کرد. و این تغییر معمولاً یا تقویت و هماهنگ کردن آن هاو یا آرام کردن آن هاست . درمان گر برجسته شیاتسو می تواند با آن چه می کند تحریک برخی نقاط یا مریدیان های طب سوزنی در بیمار خود احساس سبک باری و خوشحالی یا احساس آرامش تولید کند. همچنین برای درمان بیماری سیاتیک و کیسه صفرا و پیشگیری از پیدایش سنگ کیسه صفرا موثر است.

چه انتقاداتی به این روش وارد است؟

تنها اخطار پرهیز که درباره کاربرد روش شیاتسو ماساژ درمانی می توان داد این است که هرگز نبایدآن را روی بیماران سرطانی اجرا کرد؛ زیرا جریان مایعات و انرژی های بدن را چنان تحریک می کند که ممکن است باعث گسترش سلول های سرطانی به فراسوی غده بدخیم شود.