عکس های معده انسان

مشکل سوء جذب یعنی مشکل در جذب مواد مغذی  مواد غذایی است. بیماری  های بسیاری می تواند  باعث سوء جذب  شود. سوء جذب  معمولا عدم توانایی در جذب برخی از قندها، چربی ها، پروتئین ها، و یا ویتامین ها در  مواد غذایی است. همچنین می تواند سوء جذب به طور کلی از مواد غذایی باشد.

سوءجذب روده‌اى مواد غذائى خورده‌ شده مى‌تواند اسهال اسموتيک، استئاتوره، يا کمبودهاى خاص (مانند آهن، فولات،B12، ويتامين‌هاى E,D,A و K) را به‌وجود آورد. جدول (علل شايع سوءجذب) علل شايع سوءجذب روده‌اى را ليست مى‌کند. انتروپاتى از دست‌دهنده پروتئين به‌دنبال علل متعدد سوءجذب به‌وجود مى‌آيد. ابن بيمارى همراه با هيپوآلبومينمى بوده و با اندازه‌گيرى α1 – آنتى‌تريپسين مدفوع يا سطوح آلبومين نشاندار شده تعيين مى‌گردد. درمان آن در راستاى درمان بيمارى زمينه‌اى مى‌باشد.

   علل شايع سوء‌جذب
سوءهاضمه: پانکراتيت مزمن، فيبروز کيستيک، کارسينوم پانکراس
کمبود نمک‌هاى صفراوي، سيروز، کلستاز، رشد بيش از حد باکترى‌هاى (سندرم حلقه کور، کرون، داروهاى متصل‌شونده به نمک‌هاى صفراوى (کلستيرامين، کربنات کلسيم، نئومايسين).
سطح جذب ناکافي: رزکسيون ماسيو روده، فيستول گاستروکوليگ، باى‌پس ژژنوايلئال
انسداد لنفاتيک: لنفوم، بيمارى ويپل، لنفانژکتازى روده
بيمارى عروقى: پريکارديت کنستريکتيو، نارسائى قلب راست، نارسائى شريانى يا وريدى مزانتريک
بيمارى مخاطى: عفونت (به‌خصوص ژيارديا، بيمارى ويپل، اسپروتروپيکال)، بيمارى‌هاى التهابى (به‌خصوص بيمارى کرون)، آنتريت رادياسيون، انتريت ائوزينوفيليک، ژژونيت اولسراتيو، ماستوسيتوز، اسپروتروپيکال، اختلالات ارتشاحى (آميلوئيدوز، اسکلرودرما، لنفوم، اسپروى کلاژنو، کوليت ميکروسکوپيک)، اختلالات بيوشيميائى (انتروپاتى حساس به گلوتن، کمبود دى‌ساکاريداز، هيپوگاماگلوبولينمي، آبتاليپوپروتئينمي، کمبودهاى انتقال اسيدهاى آمينه)، اختلالات آندوکرين (ديابت مليتوس، هيپوپاراتيروئيدي، نارسائى آدرنال، هيپرتيروئيدي، سندرم زولينگر – اليسون، سندرم کارسينوئيد)