SI-joint-pain

بسیاری از انسانها در قسمت پایین تنه دچار درد می شوند علی الخصوص این درد در ورزشکاران وکسانیکه زیاد اهل فعالیت هستند صورت می گیرد. در این بخش د لیل آن را بیان می کنیم و می خواهیم با معالجه آن آشنایی داشته باشید .

 

 

تشخیص  دقیق علت درد باسن و  نشیمنگاه می تواند کار دشواری باشد زیرا درد باسن و نشیمنگاه  می تواند از    انواع بافتهاو ساختمان های باسن یا بصورت درد ارجاعی(دردی که محل درد  متفاوت از محل عضو اسیب دیده است.) از ستون فقرات ناحیه کمر یا مفاصل ساکروایلیاک منشا گرفته باشد. مفاصل ساکرو ایلیاک  مفاصلی در قسمت پائین کمر هستندکه استخوان های لگن را به ستون فقرات وصل می کنند.استخوان لگن(هیپ) شامل سه قسمت است:ایلیوم،ایسکیوم و پوبیس.

● شایعترین علت درد باسن در ورزشکاران و افراد دارای فعالیت زیاد مانند  سایر افراد ، درد ارجاعی از ستون فقرات ناحیه کمر و در درجات بعدی درد مفاصل ساکروایلیاک و مشکلات مربوط به محل اتصال عضله همسترینگ(عضله پشت ران) برروی برجستگی های ایسکیال است( برجستگی های ایسکیال استخوانهایی هستند که قسمت سفت نشیمنگاه را تشکیل می دهند وبخصوص موقع نشستن وزن راتحمل می کنند.)

● ضربات به ناحیه کمر، ساکرو ایلیاک وباسن از علل درد باسن بخصوص درد حاد در ورزشکاران است.

● تاندونیت هم از علل شایع درد باسن در ورزشکاران و افراد دارای فعالیت بدنی زیاد است.( تاندونیت به التهاب نوارهای محکمی که عضله را به استخوان وصل می کند  گفته می شود)

سایرعلل درد باسن و نشیمنگاه  در ورزشکاران و در افراد دارای فعالیت ورزشی شامل

●تاندونیت در محل اتصال  عضله همسترینگ،

● پارگی ناکامل عضله همسترینگ،

● بورسیت در محل اتصال همسترینگ(بورسیت ایسکیال). بورس ها کیسه های کوچک پر از مایع در محل مفاصل است.ایسکیوم یکی از سه قسمت استخوان لگن است که در پائین ایلئوم قرار دارد.

● سفت شدن والتهاب رباط هایی که از برجستگی هایی ایسکیال(رباط های ساکروتوبروز)  بسمت عقب وبطرف استخوان ساکروم (ساختمانی استخوانی در پائین ستون فقرات)  امتداد پیدا می کنند،می توانند درد حاد در ناحیه مشخص ومحدود از باسن (درد لوکالیزه) ایجاد کنند.

● التهاب بورس ها یا بورسیت ممکن است باعث درد هنگام نشستن شود وشکایت شایعی در دوچرخه سواران است زیرا بیشتر وزن انها بوسیله استخوان های نشیمنگاه(ایسیکال توبروزیتی)  تحمل می شود.

● درد باسن  و نشیمنگاه   که به پائین ران انتشار می یابد نشان می دهد که منشا ان  احتمالادر قسمت پایین کمر است اما  گاهی ممکن است نشانه سفتی عضلات  خارجی چرخاننده لگن(هیپ روتاتور) باشد.

گاهی بعضی دردها در نزدیک کمر علتش همان درد باسن است نه کمر پس با تشخیص درست مانع از عمل هایی که ویژه کمر است شوید .

منبع-http://www.sprc.ir