دانشمندان معتقدند : تاثیر داروها بر بیماران تا حد زیادی به قیمت آنها بستگی دارد.
به گزارش دکتر سلام، پژوهشگران با انجام دادن آزمایش هایی متوجه شدند : تاثیر واقعی داروها به جای تركیب آن ها به قیمت و ارزشی كه تبلیغات در مورد آنها در ذهن مصرف كنندگان ایجاد می كند، بستگی دارد.

محققان در این مطالعه داوطلبان را به دو گروه تقسیم كردند و دو نوع دارو در اختیار آن ها قرار دادند.

گروه اول داروهای ارزانی مصرف كردندكه تبلیغات زیادی در مورد آن ها انجام نمی شد و گروه دوم داروهایی مصرف كردند كه علاوه بر قیمت بالا ، تبلیغ وسیعی برای آن ها انجام می شد .

نتایج این پژوهش نشان داد: گروه دوم بیشتر از گروه اول تحت تاثیر مثبت دارو قرار گرفته اند كه این از تاثیر روانی تبلیغات بر ذهن انسان حكایت دارد.