پژوهشگران ژاپنی از روش جدیدی برای تهیه واكسن آنفلوانزای مرغی خبردادند كه حتی در صورت جهش ویروس باز هم در مقابله با این بیماری كارایی دارد.
به گزارش دکتر سلام، واكسن های موجود درصورت جهش ویروس آنفلوانزای مرغی كه انواع مختلفی هم دارد ، كارایی خود را ازدست می دهند و امكان شیوع گسترده آن وجود دارد.

پژوهشگران ژاپنی در روش جدید توجه خود را به جای سطح بیرونی ویروس بیشتر معطوف به درون آن كرده اند زیرا در صورت جهش ویروس ، درون آن به ندرت تغییر می كند.