5

ورزش های رزمی از گروه پرطرفدار ورزشی است ، ورزش هایی مانند بوکس ، کشتی ، جودو و … از این دسته محسوب می شوند. ورزشکار که در این رشته فعالیت می کند هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ جسمی از بدن خود کار می کشد.

در اینجا ورزشهای بوکس، کشتی، جودو و شمشیربازی موردتوجه قرار گرفته اند. من در زمینهٔ ورزشهای خاوردوری نظیر کاراته و آیکیدو نیز بررسیهای زیادی انجام دادهام اما این ورزشها فعلاً از حوصلهٔ بحث ما خارج میباشند.

در ورزش بوکس و نیز بویژه در کشتی شرایط پیچیدهای وجود دارد به طوری که در بخش حرفهای مدت زمان مسابقه بسیار بیشتر از بخش آماتور است. این دو ورزش همچنین طبقه بندیهای وزنی دارد که از زیر ۵۱ کیلوگرم تا وزن فوق سنگین فرق میکند.

مسئله شماره ۱:

مرد، ۲۵ ساله

قد: ۱۵۷ سانتیمتر

وزن: ۴۸ کیلوگرم

شغل: کارگر

رشته ورزشی: بوکس (مگس وزن)

متابولیسم پایه ۱۳۰۰ کیلوکالری

شغل + فعالیت روزمره (= ۱۰۰%) ۱۳۰۰ کیلوکالری

تمرینات: دویدن نرم / دویدن ۳۰ دقیقه ۶۰۰ کیلوکالری

طناب بازی ۵ بار و هر بار ۳ دقیقه ۴۵۰ کیلوکالری

۶ بار تمرین مشتزنی و هر بار ۳ دقیقه / ۱۸۰ کیلوکالری

با حریف خیالی بازی کردن (سایه زدن)

کار با توپ پزشکی ۲۸۰ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۴۱۱۰ کیلوکالری

ـ مثال بالا نشان میدهد که یک بوکسور بسیار سبک وزن برای انجام تمرینات معمولی به ۴۱۷۰ کیلوکالری نیاز دارد که میباید از هرگونه افزایش وزن به عنوان نخستین نگرانی تمام بوکسورها جلوگیری شود.

ـ یک راه انجام محاسبات، براساس معیارهای Yakovlev میباشد. برپایه این

افزایش درصد مصرف انرژی ـ اعداد ارائه شده در بالای جدول مربوط به یک بوکسور مگسوزن است ـ اعداد دیگر بیانگر افزایش متناسب مصرف انرژی (به درصد) از یک گروه وزنی به گروه وزنی بعدی است.

طبقه بندی وزن وزن

(کیلوگرم) مصرف انرژی روزانه

(kcal) درصد افزایش در مصرف انرژی

مگس وزن ۵۱ ـ۴۳۷۰ ـ ۵

خروس وزن ۵۴ ـ۴۵۷۰ ـ۱۰

پر وزن ۵۷ ـ۴۷۷۰ ـ ۱۵

کم وزن ۶۰ـ ۴۹۸۰ ـ۲۰

نیمه سبک وزن ۶۳.۵ ـ۵۱۹۰ ـ ۲۵

سبک وزن ۶۷ ـ ۵۳۰۰ ـ۳۰

نیمه میان وزن ۷۱ ـ۵۵۰۰ ـ ۳۵

میان وزن ۷۵ ـ۵۷۰۰ ـ۴۰

نیمه سنگین وزن ۸۱ ـ۵۹۰۰ ـ ۴۵

سنگین وزن ۹۱ـ ۶۱۰۰ـ ۵۵

فوق سنگین وزن ۹۱< ۶۱۰۰< <۵۵

معیار بوکسور فوق نیاز به ۷۰ ـ۶۵ کیلوکالری انرژی در هر کیلوگرم وزن بدن

دارد. در این وضعیت یک بوکسور مگس وزن به ۳۳۶۰ کیلوکالری انرژی در روزنیاز دارد، در حالی که یک ورزشکار سنگین وزن به ۵۷۵۰ کیلوکالری انرژی در روز احتیاج دارد. هر دو روش باید این اطمینان را ایجاد کند که بوکسور در محدوده وزن خودش باقی میماند.

تشابهات فراوانی بین کشتی و بوکس وجود دارد که یکی از موارد اصلی آن طبقهبندی وزنی است. اگرچه حتی یک مشاهدهگر معمولی به سرعت تفاوت موجود در اندازهها را تشخیص میدهد. در سطح بازیهای المپیک معمولاً دوگونه شناخته شده از ورزش وجود دارد. رومی ـ یونانی و بدون استیل (آزاد). اما من برخلاف این پیچیدگی سعی دارم در ورزش کشتی از سیستم Yakovlev برای محاسبات انرژی استفاده کنم.

نیاز روزانه انرژی بوکسورها در وزنهای مختلف

وزن کیلوکالری انرژی در روز

۵۲ ـ ۳۵۳۶

۵۷ ـ ۳۸۷۶

۶۳ ـ ۴۲۸۴

۷۰ ـ ۴۷۶۰

۷۸ ـ ۵۳۰۴

۸۷ ـ ۵۹۱۶

۹۷ ـ ۶۵۹۶

ـ این نکته باید موردتوجه قرار گیرد که بر پایهٔ تمرینات (یا مسابقات) معمولی روزانه در یک ورزشکار سطح بالا است. بنابراین شامل همهٔ فعالیتهای روزمره و تمرینات مختلفی است که در محاسبه انرژی لحاظ میشوند. این جدول همچنین بر این نکته تأکید میکند که وزن تأثیر شدیدی بر نیاز انرژی فرد خواهد داشت.

 

تصمیم گیری جهت قرار دادن هنرهای رزمی شرقی در این بخش برای من بسیار سخت بود. نهایتاً در انتخاب خود از همکاری یک مربی جودو کمک گرفتم که اجازه داد بررسیهای لازم را در مورد جلسات تمرینی و رقابتهای آنها (از نظر میزان فعالیت) انجام دهم. باید بگویم جودو یک ورزش همگانی در سراسر جهان محسوب میشود و در بین زنان و مردان علاقمندان بسیاری دارد.

مسئله شماره ۲:

زن، ۲۳ ساله

قد: ۱۷۷ سانتیمتر

وزن: ۷۳ کیلوگرم

شغل: منشی

رشته ورزشی: جودو

متابولیسم پایه ۱۵۲۵ کیلوکالری

شغل + فعالیت روزمره (= ۵۰%) ۷۶۳ کیلوکالری

تمرینات: مهارتهای متناوب ۲ ساعت ۷۷۱ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۳۰۵۹ کیلوکالری

ـ این مقدار تقریباً به اندازهٔ انرژی موردنیاز برای روز رقابت خواهد بود. اما متغیرهایی چون تعداد رقابتها و طول مدت زمان رقابت بر آن تأثیر میگذارند. با فرض اینکه یک مسابقه ۱۵ دقیقه طول بکشد، تقریباً باید ۲۱۴ کیلوکالری انرژی در طول هر دوره مصرف شود.

مسئله شماره ۳:

مرد، ۳۵ ساله

قد: ۱۸۳ سانتیمتر

وزن: ۹۰ کیلوگرم

شغل: کارمند ارشد بانک (مدیر بانک)

رشته ورزشی: جودو

متابولیسم پایه ۱۸۱۵ کیلوکالری

شغل + فعالیت روزمره (= ۵۰%) ۹۰۷ کیلوکالری

تمرین: مهارتهای متناوب ۲ ساعت ۹۷۰ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۳۶۹۲ کیلوکالری

ـ در یک مسابقه جودو (که حدوداً ۱۵ دقیقه طول میکشد) این جودوکار نیاز به ۲۵۳ کیلوکالری انرژی در یک دوره مسابقه دارد.

مسئله شماره ۴:

مرد، ۳۲ ساله

قد: ۱۸۳ سانتیمتر

وزن: ۷۵ کیلوگرم

شغل: فروشنده سهام

رشته ورزشی: شمشیر بازی سابر

متابولیسم پایه ۱۶۴۰ کیلوکالری

شغل + فعالیت روزمره (= ۵۰%) ۸۲۰ کیلوکالری

تمرینات: مهارتهای متناوب ۲ ساعت ۸۲۵ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۳۲۸۵ کیلوکالری

مسئله شماره ۵:

زن، ۲۹ ساله

قد: ۱۶۹ سانتیمتر

وزن: ۶۰ کیلوگرم

شغل: کتابدار

رشته ورزشی: شمشیربازی (foil)

متابولیسم پایه ۱۳۶۰ کیلوکالری

شغل + فعالیت روزمره (= ۵۰%) ۶۸۰ کیلوکالری

تمرینات: مهارتهای متناوب ۲ ساعت ۵۵۸ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۲۵۹۸ کیلوکالری

شمشیربازانی که فعالیتهای دیگری نظیر تمرینات سرعتی، قدرتی و استقامتی نیز دارند میبایست برای محاسبه احتیاجات ضروری انرژی برای یک جلسه تمرینشان به بخش ۸ مراجعه کنند.

اما به نظر نمیرسد که نیازهای اصلی انرژی آنها بیش از ۳۵۰۰ کیلوکالری در روز باشد.