معاون غذا و داروي وزارت بهداشت از فعال شدن كميته‌هاي كنترل نسخ در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي خبر داد.
دكتر رسول ديناروند در گفت وگو با ایسنا، تجويز و مصرف غيرمنطقي دارو را چالش جدي نظام درمان و داروي كشور خواند و با بيان اين كه در سال 87 براي مقابله با اين چالش برنامه‌هاي مشخصي وجود دارد، افزود: همچنين براي نخستين بار معاونت آموزشي و معاونت درمان دانشگاه‌ها در امر ارزيابي نسخ پزشكي دخيل شده‌اند، تا به اين ترتيب از ميزان تجويز و مصرف نابه‌جاي دارو در جامعه پزشكي و مردم جلوگيري شود.

برخي پزشكان در تجويز دارويي خاص اصرار دارند

دسترسي بيماران به دارو در هر شرايط و تامين داروي بيماران خاص از برنامه‌هاي اصلي وزارت بهداشت در سال 87

وي با اشاره به بروز برخي كمبودها در زمينه دارو در مواقعي از سال، اظهار كرد: در اين زمينه مشكل اصلي از سوي بيماران به وجود نمي‌آيد، بلكه ايراد به پزشكاني وارد است كه در نسخه نويسي اصول منطقي را رعايت نكرده و نسبت به تجويز دارويي خاص اصرار دارند.

بي‌اعتمادي پزشكان و مردم به داروهاي ايراني بايد از بين برود

ديناروند يكي ديگر از چالش‌هاي مهم نظام دارويي كشور را بي‌اعتنايي پزشكان و مردم به داروهاي ايراني عنوان و بيان كرد: براي حل اين معضل نيز در سال جاري برنامه‌ريزي‌هاي مفصلي داريم.

وي اذعان كرد: البته چالش ويژه دارويي در سال 87 پيش بيني نمي‌شود، اما چالش‌هايي در حوزه‌هاي مختلف كه از قبل وجود داشته در برنامه‌هاي وزارت بهداشت قرار دارد.

معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با ابراز اين كه بيماران بايد در هر شرايطي به داروهاي خود دسترسي داشته باشند، به بروز برخي از مشكلات در سالهاي گذشته در اين زمينه اشاره و اضافه كرد: ‌در نظر داريم تا با برنامه ريزي دقيق اين مشكل را به حداقل كاهش دهيم.