بررسی پژوهشگران كشورمان نشان می دهد ، داروی مسكن دیكلوفناك ، برای كاهش درد پس از جراحی سزارین ، از برخی داروهای ضد درد مخدر موثرتر است .
به گزارش دکتر سلام به نقل ازشبكه خبر: چند تن از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی ایلام با بررسی 100 زن سزارین شده در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام دریافتند ، درد ناشی از برش جراحی سزارین در زنانی كه دیكلوفناك تزریقی دریافت كرده اند ، بهتر از زنانی كه پتدین تزریقی دریافت كرده اند ، كاهش می یابد.

سزارین شایعترین عمل جراحی زنان و یكی از عوارض شایع آن ، درد پس از عمل است .

هرچند استفاده از داروهای مخدر ، یكی از روش های رایج بهبود درد بعد از عمل است ، اما عوارض جانبی زیاد این داروها ، استفاده از آنها را محدود كرده است .

مشروح این پژوهش در مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی ایلام منتشر شده است .