محققان دانشگاه بوستون دريافتند نزديك به يك دهم كودكان آمريكايي در يك هفته از داروهاي ضدسرفه و سرماخوردگي استفاده مي كنند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري ساينس ديلي، اين اطلاعات زماني مهم است كه متوجه مي شويم داروهاي ضد سرفه و سرماخوردگي عوارض ناخواسته شديدي برجاي مي گذارند و حتي منجر به مرگ كودكان مي شوند.

همچنين محققان دريافتند، در يك هفته حداقل 1/10 درصد از كودكان آمريكايي از داروهاي ضدسرفه و سرماخوردگي استفاده مي كنند.

اين گزارش مي افزايد، كودكان 2 تا پنج ساله بيشترين مصرف كنندگان اين داروها هستند اگرچه ميزان مصرف در كودكان زير دو سال نيز بالاست.