دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو، گفت: وضعیت مصرف دارو در کشور، از روند منطقی برخوردار نیست.
دکتر فاطمه سلیمانی با عنوان این مطلب که مصرف دارو در کشورمان هم زیاد است و هم کم، به مهر گفت: در یک سری از داروها مثل آنتی بیوتیک ها، مسکن ها و تزریقی ها، تمایل به مصرف زیاد و اصرار به دریافت خودسرانه ها آنها زیاد است.

وی در عین حال افزود: از سوی دیگر، افرادی که دچار بیماریهای مزمن مثل دیابتی ها، پرفشاری خون و…، داروهای مصرفی خود را بدون توجه به دستور پزشک قطع می کنند.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو، ادامه داد: در بخشی که مصرف دارو کم است، مشکل خود بیمار و دانش ناکافی افراد است.

سلیمانی گفت: به طور کلی فرهنگ مصرف دارو به شکل صحیح در جامعه حاکم نشده است.